CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La navegació aèria a Espanya militaritzada per decret fulminant

Dissabte, 4 desembre, 2010

Assistim amb estupefacció a una mesura que no s'havia produït en dècades de suposada democràcia. Davant la vaga encoberta iniciada sobtadament aquesta tarda, coincidint amb el principi d'un pont festiu, i secundada per la gran majoria de controladors aeris dels aeroports espanyols, el govern, reunit en gabinet de crisi, ha promulgat d'urgència un reial decret que ha entrat en vigor tot just un parell d'hores després (a les 21’30 h). Aquest decret suposa la militarització de la navegació aèria en l'estat espanyol.

Les notícies encara són confuses, però sembla que l'abast de la mesura no pretén, en un primer moment, substituir controladors civils per militars, sinó militaritzar a aquells, obligant-los a l'obediència inexcusable de les autoritats de l'exèrcit posades executivament al comandament de les torres de control de cada aeroport, sota amenaça d'incórrer en tipus delictius. El telediari de TVE informava fa uns moments de la recent incorporació d'altes personalitats de l'exèrcit al gabinet de crisi governamental.

En aquesta web, ni entrem ni sortim en el debat sobre les condicions de treball dels controladors aeris, les mesures del govern per a intervenir en aquest espai laboral i –en definitiva- les raons o falta d'elles per a la vaga. Per descomptat lamentem enormement les molèsties causades a totes les persones que es disposaven a agafar vols en inici de les seves vacances o per altres circumstàncies i que s'han vist “tirades” en les terminals dels aeroports. Però, independentment que el col·lectiu de controladors pugui gaudir d'una situació laboral millor que altres persones treballadores, fins i tot privilegiada que pugui ser discutible, el que ens preocupa és aquesta gravíssima intromissió de l'estament militar en la vida civil.

Ignorem l'efectivitat concreta d'aquest decret militarista i per ventura no sigui més que un "farol" del govern davant els controladors i la posada en escena d'una reacció ferma i autoritària davant la indignada opinió pública i les persones afectades directament per la cancel·lació dels vols. És possible que el decret (en realitat un afegit d'última hora a l'ampli decret promulgat al matí), improvisat en qüestió de minuts, ni tan sols sigui susceptible de poder-se aplicar (aniràn a buscar a les seves cases un a un als controladors per a portar-los al treball de l'orella o a punta de pistola?)

Ignorem així mateix la legitimitat jurídica i constitucional d'aquest sinistre decret capaç de posar sota les ordres de l'exèrcit d'un cop de ploma a treballadors civils, però ens inquieta en gran manera la porta que s'obre, i la política que el govern “socialista” de Rodríguez Zapatero inicia avui d'utilització de l'exèrcit per a imposar la “solució” del poder en aquest i altres futurs conflictes laborals o socials. Tot just si va haver-hi contestació social quan gràcies a la Unitat Militar d'Emergències, l'exèrcit va començar a ocupar parcel·les laborals tradicionalment ocupades per la població civil, i que podrien perfectament seguir així si s'apliqués a elles els diners gastats en el costós dispositiu militar.

Ara hi ha una nova volta de rosca, potser aprofitant l'antipatia que desperten les condicions laborals dels controladors aeris. No obstant això aquesta nova intromissió de l'exèrcit en la vida social civil efectivament crea un important precedent. A partir d'ara l'amenaça de la militarització podrà planejar sobre qualsevol lluita legítima de la societat enfront del poder establert. Per fi coneixem la veritable raó d'ésser i d'existir dels exèrcits. Al marge de la seva utilització en operacions de control de matèries primeres, mercats, rutes i –en definitiva- d'expoli dels països pobres en benefici de les empreses multinacionals, en últim terme constituïxen el segur de vida dels poders polítics i econòmics, la garantia fàctica que la situació que mantenen en el seu benefici no se'ls escapi de les mans.

Escrit publicat el divendres 3 de desembre a les 23’00h


Més informació:

L'exèrcit es fa amb el control del tràfic aeri a Espanya

Més opinió de Tortuga: Govern i militars es freguen les mans i aprofiten per a ficar a la UME en els aeroports

Perillós precedent militaritzador de la societat: La Llei de la Carrera Militar atribueix poders policials a unitats de l'Exèrcit Espanyol

El govern espanyol declara “l'estat d'alarma” que militaritza la societat tota

Buscant culpables. Encara que els mitjans de l'estat i amics carreguen contra els controladors, tot sembla estar orquestrat des del govern.

El jurista José Manuel Rivero opina que la declaració d'Estat d'Alarma és inconstitucional


Els passos de la intervenció militar

1.- Ordenar als controladors que acudeixin als seus llocs de treball. Si no compleixen l'ordre s'enfronten a greus delictes amb penes, fins i tot penals.

2.- Obrir al tràfic civil la desena d'aeroports militars que hi ha a Espanya. A Madrid s'habilitarà el de Torrejón.

3.- Desplaçar a les torres de control dels aeroports civils als 300 controladors militars que existeixen a Espanya.

4.- El cap de l'Estat Major de l'Exèrcit de l'Aire seleccionarà i decidirà quins són els vols prioritaris a realitzar.


Diu el decret publicat en el BOE:

Con la misma finalidad de garantía del tráfico se incluyen dos modificaciones adicionales sobre atención en caso de enfermedad y garantía del servicio bajo la dirección, si fuera necesario, del Ministerio de Defensa.

(…)

Disposición adicional primera. Coordinación de franjas aéreas en el nuevo modelo aeroportuario.

Reglamentariamente se regularán las funciones de coordinación, facilitación, y supervisión de franjas horarias de conformidad lo establecido en el Reglamento (CEE) 95/93 del Consejo, de 18 de enero, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios.

Cuando entre en vigor el reglamento referido en el párrafo anterior quedará derogado lo establecido en el Real Decreto-ley 15/2001, de 2 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de transporte aéreo.

Disposición adicional segunda. Actividad aeronáutica en el control del tránsito aéreo.

1. Los controladores al servicio de la entidad pública empresarial AENA, así como al servicio del resto de proveedores de servicio de tránsito aéreo, deberán ajustar su tiempo de actividad aeronáutica, descansos y turnos a lo establecido en el Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del citado Real Decreto 1001/2010, la actividad aeronáutica anual no excederá de 1.670 horas, sin perjuicio de la posibilidad de ser incrementada con horas extraordinarias hasta un máximo de 80 horas anuales. En el cómputo de este límite anual de actividad aeronáutica no se tendrán en cuenta otras actividades laborales de carácter no aeronáutico, tales como imaginarias y periodos de formación no computables como actividad aeronáutica, permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral. Estas actividades, al no afectar a los límites de seguridad aeronáutica, se tomarán en consideración exclusivamente a afectos laborales de conformidad con lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 1001/2010.

2. Se da una nueva redacción al apartado 4 del artículo 34 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea:

«4. Abstenerse de ejercer dichas funciones y de realizar tales actividades en caso de disminución de la capacidad física o psíquica requerida. El personal de control al servicio de la Entidad Pública Empresarial «Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea», que aprecie dicha circunstancia, deberá someterse de manera inmediata a reconocimiento por parte de los Servicios Médicos que facilite la Entidad, quienes verificarán la concurrencia de la misma, y determinarán si ello ha de dar lugar al apartamiento de su puesto de trabajo.»

3. Se da nueva redacción al apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, que quedará redactado en los siguientes términos:

«2. La entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea deberá facilitar la inmediata aplicación de lo previsto en el artículo 4.4.a) de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, quedando sometidos los controladores de tránsito aéreo de la citada entidad a la dirección del Ministerio de Defensa quien asumirá su organización, planificación, supervisión y control. Ningún trabajador, órgano directivo u organización podrá dificultar o impedir la efectividad de dicha medida. El incumplimiento de dicha obligación será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles o penales a que haya lugar.»


El president Zapatero ha signat poc abans de les 23.00 hores l'ordre que permet als militars prendre el control de l'espai aeri espanyol, com mesura de fermesa.

La militarització del control aeri

Els militars podran exercir el control de les torres dels aeroports espanyols des de les 21.30 hores, en virtut del Reial decret aprovat avui pel consell de Ministres, segons ha informat el Ministeri de Foment. En un comunicat, Foment explica que el Govern ha aprovat "mesures addicionals per a garantir la seguretat i la continuïtat dels serveis de control aeri". En concret, el Reial decret aprovat pel govern aquest divendres inclou dues mesures principalment. La primera és que els serveis mèdics d'AENA podran determinar si un controlador està o no capacitat per a l'exercici de les seves funcions. La segona mesura inclosa en el Reial decret és que "el president del Govern podrà encomanar-se al Ministeri de Defensa perquè els militars puguin exercir el control de les torres".

Article 409 del Codi Penal

Diu així: "A les autoritats o funcionaris públics que promoguessin, dirigissin o organitzessin l'abandó col·lectiu i manifestament il·legal d'un servei públic, se'ls castigarà amb la pena de multa de vuit a dotze mesos i suspensió d'ocupació o càrrec públic per temps de sis mesos a dos anys. Les autoritats o funcionaris públics que merament prenguessin part en l'abandó col·lectiu o manifestament il·legal d'un servei públic essencial i amb greu perjudici d'aquest o de la comunitat, seran castigats amb la pena de multa de vuit a dotze mesos".


Els controladors aeris podrien incórrer en un delicte de "sedició" castigat amb penes d'entre vuit i quinze anys de presó, si desobeïxen l'ordre militar de tornar als seus llocs de treball.

Agències - Madrid - 03/12/2010.

La possibilitat que el Govern militaritzi el treball dels controladors aeris suposa que aquests quedin sotmesos a les ordres de l'autoritat militar que són d'obligat compliment. En cas d'aquests les incompleixin, podrien incórrer en delicte de "sedició", van informar en fonts militars.

En cas de desobediència, es podria aplicar l'article 544 del Codi Penal, en el qual es defineix el delicte de "sedició". Aquest article afirma que "són reus de sedició els que, sense estar compresos en el delicte de rebel·lió, s'alcin pública i tumultuàriament per a impedir, per la força o fora de les vies legals, l'aplicació de les Lleis o a qualsevol autoritat, corporació oficial o funcionari públic, el legítim exercici de les seves funcions o el compliment dels seus acords, o de les resolucions administratives o judicials".

Aquest delicte està castigat amb entre vuit i deu anys de presó, segons l'article 545 del Codi Penal, per als que haguessin "induït, sostingut o dirigit la sedición o apareguessin en ella com els seus principals autors", seran castigats amb la pena de presó de vuit a deu anys, i amb la de deu a quinze anys, si fossin persones constituïdes en autoritat. En ambdós casos s'imposarà, a més, la inhabilitació absoluta pel mateix temps.

"Fora d'aquests casos, s'imposarà la pena de quatre a vuit anys de presó, i la d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de quatre a vuit anys", segons precisa el segon punt de l'article 545 del Codi Penal.

>>> Informacions extretes de: www.grupotortuga.com/La-navegacion-aerea-en-Espana