CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

LEC i educació infantil: Municipalització/privatització i desregulació

Dimarts, 25 novembre, 2008

1.- Municipalització/privatització. Competències pròpies
per precaritzar l’etapa infantil

Sempre hem defensat una major implicació dels ajuntaments a l’educació. Però la municipalització de la LEC és una estratègia de privatització.

El primer cicle d’infantil (0-3), conjuntament amb l’educació de persones adultes, es transfereix als municipis quan ho demanin.

El que recull el projecte no és nou. Els eixos polítiques de com ha de ser l’educació a l’etapa 0-3 i el la formació de persones adultes ja els van definir en el Pacte del Tinell on es recull que , serà competència dels municipis.

Segons l’informe del Síndic de Greuges, 1 de cada 4 llars d’infants «municipals» –la majoria de les famoses 30.000 places públiques- són de «gestió indirecta», és a dir, tot mantenint el cartell de «Llar d’Infant de l’Ajuntament de....» són realment empreses privades que tenen la concessió. Tres són les conseqüències: unes condicions laborals més precàries i menys sou; sovintegen els incompliments de normativa (augment de ràtios) i encariment per les famílies.

Art. 143 Competències de les entitats locals

4. A petició dels ens locals, es podran transferir o delegar les competències per a la creació, organització i gestió de centres de primer cicle d’educació infantil, d’ensenyaments artístics i d’educació de persones adultes d’acord amb la planificació educativa.

Disposició final Segona:

«1. El Govern de la Generalitat de Catalunya garantirà els recursos suficients per afrontar la prestació dels serveis la titularitat dels quals traspassi o delegui als ens locals.

2.- Una educació infantil 0-3 assistèncial

Els experts destaquen que aquesta etapa és fonamental en el desenvolupament futur dels infants. És per aquest motiu que s’ha reivindicat des de sempre el considerar el 0-3 una etapa educativa i no només assistencial.

Aquesta lluita va veure els seus fruits en el redactat de la LOGSE que així la considerava per primera vegada i desenvolupava el seu curriculum.

Art. 54.2 En el desenvolupament reglamentari del primer cicle de l’educació infantil s’han de preveure mesures de flexibilitat per tal de fer possible la seva adaptació, principalment, a les necessitats dels infants i també a les de les famílies i ha de preveure la possibilitat de diferents
models d’organització i de funcionament que permetin conciliar la vida laboral amb la responsabilitat primordial dels pares en la criança i l’educació dels fills.

La conciliació de la vida laboral i familiar passa per uns horaris i una jornada laboral que permeti l’atenció als fills i aquesta ha de ser la nostra lluita. No han de ser les llars d’infants ni cap altra alternativa encara més desregulada (com les ludoteques, etc.) les que han d’adaptar els seus horaris a les necessitats que tenen les famílies com a
conseqüència de les exigències del mercat laboral.

Reconèixer plenament el caràcter educatiu d’aquesta etapa és posar en primer lloc les necessitats de l’infant, i adaptar a aquest objectiu el
model d’organització i de funcionament. Una cosa molt diferent és generar el model d’organització i funcionament en funció dels horaris de les famílies. Ens parlen de «conciliació de la vida laboral i familiar» mentre es tramita en el Parlament europeu la directiva europea de 65hores.

A més, és necessari que hi hagi una oferta, de places públiques a les llars d’infants, suficient per cobrir la demanda que hi ha d’escolarització dels infants de 0 a 3 anys. En el projecte de llei no es menciona el dret de les famílies a una plaça 0-3 pública i gratuïta.

Art. 181. Finançament del primer cicle d’educació infantil

1. El Departament, en els termes previstos en la planificació, estableix una oferta de places a per a infants de zero a tres anys.

2. Per tal de posar en servei aquestes places i, preferentment, per satisfer les necessitats d’escolarització d’infants situats en entorns socioeconòmics o culturals desafavorits i zones rurals, d’acord amb la planificació i els requisits prèviament establerts, el Departament subvenciona la creació i consolidació de places per a infants de zero a
tres anys en llars d’infants de titularitat municipal.

3. El Departament pot subvencionar, d’acord amb els criteris establerts pel Govern, l’escolarització en llars d’infants de titularitat privada que assumeixin el compromís de col·laborar, en aquesta activitat que desenvolupen sense finalitat de lucre, a l’assoliment dels objectius del sistema educatiu.

3. Encara més desregulació.

L’aprovació de la LEC obra la porta a la desregulació del sector. Fins ara el decret 282/2006 de 4 de juliol regula les condicions que ha d’acomplir un centre per tal de poder ser una llar d’infants. A l’informe esmentat del Síndic de Greuges ja assenyala que el decret va ser un pas enrere en la qualitat d’aquesta etapa, doncs va suposar una ampliació de ràtios entre altres. La publicació d’aquest decret suposava que un nombre important de centres, que no acomplien aquestes condicions, estiguin fora de qualsevol control. No obstant aquest centres segueixen funcionant i molts ajuntament comptabilitzen les seves places per poder dir que tenen prou oferta encara que en unes condicions lamentables.

El Decret marcava com a mínim unes condicions per a totes les llars d’infants però el projecte de la LEC no marca cap requisit general i ho redueix a un acord amb cada ajuntament.

Art. 54.5 Correspon al Departament, en col·laboració amb els ajuntaments, determinar els requisits que han de reunir els centres educatius que imparteixen el primer cicle d’educació infantil, referits als aspectes educatius del projecte, les instal·lacions i el personal dels centres.

En aquest marc, en que cada Ajuntament podrà determinar les condicions que tindran les llars d’infants del seu municipi, totes ho podran ser.

· Defensa de l’ensenyament públic en el cicle 0-3, com a garantia d’equitat social i de qualitat

· No a l’assistencialisme

· Ple reconeixement del caràcter educatiu del 0-3

· Ple reconeixement del dret de l’infant de 0-3 anys a tenir una plaça pública, gratuïta i de qualitat. Obligació de la Generalitat a garantir-la.

· No a la municipalització de les 42 Llars d’Infants del Departament d’Educació

· No a la política privatitzadora d’externalitzacions dels serveis educatius i de gestio indirecta de les llars d’infants públiques.

· Recuperació de la gestió pública directa de les llars municipals privatitzades

· Homologació dels docents públics del 0-3 amb la resta de l’etapa infantil.

No es pot esperar més, cal passar a l’acció per exigir
que es retiri la LEC

El problema del projecte de la LEC no és que li manca tal o qual punt, el problema és que ens presenta un projecte global de privatització dels sistemes d’educació a Catalunya prenent com a model el concertat.

NO a aquesta LEC: retirada del projecte!

En defensa d’educació infantil pública!

Federació d'Ensenyament de CGT Catalunya