CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Llei de Serveis Socials de Catalunya, Cartera de Serveis Socials i Decret de repagament de prestacions socials

Dimarts, 2 setembre, 2014

Llei 12/2007 d´11 d´octubre de serveis socials de Catalunya :

Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 (prorrogada):

Ordre bsf 130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica (repagament serveis socials):

Decret de repagament de prestacions socials

Capítol I

Determinació de la capacitat econòmica

Article 2

Capacitat econòmica

La capacitat econòmica comprèn el total de recursos econòmics de què disposa la persona beneficiària.

En la valoració de la capacitat econòmica de la persona beneficiària s’ha de tenir en compte especialment la seva renda, així com el seu patrimoni.

Article 3

Criteris per determinar les càrregues familiars

3.1 Es consideren a càrrec de la persona beneficiària els membres de la unitat familiar que en depenguin econòmicament per tenir uns ingressos iguals o inferiors a l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

3.2 S’entén per membres de la unitat familiar:

a) El cònjuge o el convivent estable en parella.

b) Els ascendents més grans de 65 anys que convisquin en l’habitatge familiar.

c) Els descendents o les persones vinculades per raó de tutela o acolliment, que tinguin menys de 25 anys, que convisquin en l’habitatge familiar.

d) Els descendents o les persones vinculades per raó de tutela o acolliment, de 25 anys o més, que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que convisquin en l’habitatge familiar.

Article 4

Criteris per determinar la renda

4.1 Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i del capital, així com qualssevol altres substitutius d’aquests, d’acord amb la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques vigent o amb les normes fiscals que es puguin aplicar.

4.2 Així mateix, es consideren renda els ingressos per pensions i prestacions socials, públiques o privades, que figuren com a rendes exemptes a l’impost sobre la renda de les persones físiques.

4.3 El tractament dels ingressos procedents de l’assignació econòmica de la Seguretat Social per fill, filla o menor a càrrec, s’ha d’ajustar al que disposin les disposicions reglamentàries, les instruccions i les circulars de gestió aprovades per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

4.4 Si la persona beneficiària de la prestació de servei té reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i està en situació laboral activa, dels ingressos obtinguts com a rendes del treball d’aquesta activitat laboral se n’ha de considerar únicament el 50%.

4.5 No tenen consideració de renda les quanties de les prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues que preveu l’article 31 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i en particular les següents:

a) El complement de gran invalidesa que regula l’article 139.4 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

b) El complement de l'assignació econòmica per fill o filla a càrrec, més gran de 18 anys, amb un grau de discapacitat igual o superior al 75%, sens perjudici del que preveu l’apartat 3 d’aquest article.

c) El complement de necessitat de tercera persona de la pensió d'invalidesa no contributiva, que preveu l'article 145 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

d) El subsidi d’ajuda de tercera persona que crea la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids.

e) Altres prestacions que estableixen els règims de protecció social complementaris, com les mutualitats de previsió social, que estiguin destinades a cobrir la necessitat d’atenció d’una altra persona per portar a terme les activitats bàsiques de la vida diària o de suport per a la seva autonomia personal.

4.6 Només computen com a renda els imports obtinguts per la persona beneficiària com a conseqüència de la constitució d’un crèdit amb garantia immobiliària per a persones més grans de 65 anys o dependents, els anomenats hipoteca inversa o altres de similars sobre el seu habitatge habitual, quan la persona beneficiària rebi el servei d’atenció residencial o percebi la prestació econòmica vinculada a aquest servei, i no romangui en l’habitatge el cònjuge o el convivent estable en parella, així com altres persones a càrrec seu que determina l’article 3.

4.7 No tenen la consideració de renda l’ajut econòmic que estableix l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, els ajuts que preveu la Llei 35/1995, d’11 de desembre, d’ajuts i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual, i aquells altres ajuts de contingut igual que s’hagin pogut establir per les comunitats autònomes.

4.8 En relació amb les rendes derivades de les assegurances privades de dependència, s’ha d’aplicar el que regulin sobre aquest aspecte el ministeri amb competències en matèria d’economia i hisenda i la Generalitat de Catalunya respecte de les seves competències fiscals en la matèria.

4.9 A l’efecte de renda es considera la darrera informació disponible a l’Agència Tributària, un cop s’ha actualitzat, si escau, l’import corresponent als rendiments de treball i, en especial, els provinents de pensions.

4.10 En el supòsit de declaració conjunta de l’impost sobre la renda de les persones físiques, la suma d’ingressos computables s’ha de distribuir en parts iguals entre els dos cònjuges declarants.

Article 5

Criteris per determinar el patrimoni

5.1 Es considera patrimoni net a l’efecte de copagament el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels quals és titular la persona beneficiària amb deducció de les càrregues i els gravàmens que disminueixin el seu valor, així com dels deutes i les obligacions personals als quals hagi de respondre.

5.2 En el cas del patrimoni immobiliari, el valor a computar ha de ser el valor cadastral. En el cas que aquest valor no es pugui obtenir, cal tenir en compte el valor del bé que consti en la darrera escriptura notarial de transmissió de la seva titularitat.

Si la persona interessada considera que el preu de mercat de l’habitatge està per sota dels dos valors esmentats, pot aportar una taxació efectuada per experts independents en el marc d’una societat legalment inscrita en els registres que correspongui, i s’acceptarà el valor que resulti d’aquesta taxació.

5.3 En els supòsits de cotitularitat, únicament es té en consideració el percentatge de propietat que correspon a la persona beneficiària.

5.4 L’habitatge habitual de la persona beneficiària només computa a l’efecte de patrimoni quan aquesta rebi el servei d’atenció residencial o percebi la prestació econòmica vinculada a aquest servei, i no romanguin en l’habitatge el cònjuge o el convivent estable en parella, així com altres persones a càrrec seu que determina l’article 3. En aquest cas, al valor que resulti del que estableix l’apartat 1 d’aquest article, cal aplicar-hi l’exempció que per habitatge habitual estableixi, si escau, la normativa de l’impost sobre el patrimoni.

5.5 En la determinació del patrimoni, tampoc computen els béns i els drets aportats a un patrimoni protegit especialment que regulen el capítol VII del títol II del llibre segon del Codi civil de Catalunya i la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d’enjudiciament civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat, del qual sigui titular la persona beneficiària, mentre hi hagi tal afectació. No obstant això, sí que computen les rendes derivades d’aquest patrimoni que no s’integrin en aquest.

5.6 En la determinació del patrimoni computen les disposicions patrimonials fetes per la persona beneficiària en els quatre anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de prestacions del Sistema, en els termes que estableix la disposició addicional cinquena de la Llei 41/2007, de 7 de desembre, per la qual es modifica la Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari, i altres normes del sistema hipotecari i financer, de regulació de les hipoteques inverses i de l’assegurança de dependència i per la qual s’estableix determinada norma tributària.

5.7 La persona beneficiària ha de presentar una declaració responsable sobre la seva situació patrimonial, que inclogui les dades rellevants per a la determinació del patrimoni segons els apartats anteriors a aquest article, així com una relació que contingui, almenys, el següent:

a) Béns immobles, de naturalesa rústica o urbana, amb el seu valor cadastral a 31 de desembre.

b) Dipòsits i comptes bancaris, comptes financers o altre tipus d’imposicions en compte, valorats pel saldo a 31 de desembre.

c) Títols valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis, com lletres, pagarés, bons i altres instruments similars, negociables en mercats organitzats, computats pel seu valor a 31 de desembre.

d) Títols representatius de la participació en fons propis d’entitats de qualsevol tipus, com accions, participacions socials, fons d’inversió i d’altres similars, computats pel seu valor a 31 de desembre.

5.8 Les referències que fa aquest article a la data 31 de desembre són respecte a l’any anterior a l’any en què es tramita la sol·licitud de prestacions del Sistema.

Article 6

Quantitat mínima garantida per a despeses personals, per a les persones beneficiàries de les prestacions de servei

6.1 En la determinació de la participació de la persona beneficiària en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes se li ha de garantir una quantitat dels seus ingressos per a despeses personals.

6.2 Els coeficients per calcular aquesta quantitat estan referits a l’IRSC i varien segons la tipologia de servei. Aquests percentatges són els que figuren a l’annex d’aquesta Ordre.

6.3 En el supòsit que el cònjuge de la persona beneficiària de la prestació de servei, o convivent estable en parella, sigui també beneficiari d’una prestació de servei residencial i la seva capacitat econòmica sigui inferior al 50% de la quantitat mínima garantida per a despeses personals que li correspondria, la quantitat mínima garantida per a despeses personals de la persona beneficiària s’ha d’incrementar amb un 10% de l’IRSC.

6.4 En el supòsit de persones beneficiàries de dues o més prestacions de servei no gratuïtes, el coeficient a aplicar de garantia d’ingressos es té en compte una sola vegada i és el més gran d’aquests.

Article 7

Criteris de valoració de la capacitat econòmica

La capacitat econòmica de la persona beneficiària és la corresponent a la seva renda, incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net, que s’estableix d’acord amb els intervals d’edat següents:

Amb menys de 36 anys: 1% del patrimoni net.

De 36 a 64 anys: 3% del patrimoni net.

A partir de 65 anys: 5% del patrimoni net.

Article 8

Reduccions a aplicar en la capacitat econòmica

En la determinació de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries dels serveis no gratuïts, cal tenir en compte les reduccions següents:

8.1 Reducció per càrregues familiars, en el cas que es compleixin els criteris de l’article 3.

a) En el cas de cònjuge o convivent estable en parella, la reducció a aplicar ha de ser la diferència entre l’import de l’IRSC i els ingressos del cònjuge o convivent estable en parella, a fi de garantir-li fins al 100% d’aquest indicador.

Si al cònjuge o el convivent estable en parella se li assigna l’import de la declaració conjunta de l’impost sobre la renda de les persones físiques d’acord amb el que especifica l’article 4.10, l’import assignat es considera ingrés del cònjuge a l’efecte del càlcul de la reducció del paràgraf anterior.

b) En el cas dels ascendents, la reducció a aplicar ha de ser la diferència entre el 70% de l’import de l’IRSC i els ingressos de l’ascendent, a fi de garantir-li fins al 70% de l’indicador.

c) En el cas de fills o filles de menys de 25 anys, la reducció a aplicar ha de ser el 70% de l’IRSC per a cada fill o filla a càrrec de la persona beneficiària.

d) En el cas de fills o filles més grans de 25 anys que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%, la reducció a aplicar ha de ser el 150% de l’IRSC per a cada fill o filla que en aquestes circumstàncies estiguin a càrrec del beneficiari.

8.1.1 Les reduccions per càrregues familiars per fill o filles que especifiquen els punts c) i d) de l’apartat anterior s’han d’aplicar al 50% quan ambdós progenitors tinguin ingressos.

8.1.2 En els supòsits de separació, divorci o nul·litat matrimonial, si la persona beneficiària és pagadora d’una anualitat per aliments en virtut de resolució judicial, s’ha de reduir l’import d’aquesta anualitat.

8.2 Reducció per compensar el manteniment de la llar, en el cas que la persona beneficiària o les persones que es considera que estan a càrrec seu, d’acord amb els criteris de l’article 4, romanguin en el domicili familiar.

a) En el cas que hi hagi lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual, la reducció ha de ser l’import d’aquesta càrrega, fins a un import màxim equivalent al 100% de l’IRSC.

b) En el cas que l’habitatge habitual sigui de propietat i estigui lliure de càrregues, l’import de la reducció ha de ser l’equivalent al 20% de l’IRSC.

c) Quan ambdós cònjuges disposin d’ingressos, o en els supòsits de declaració conjunta de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’import de la reducció per compensar el manteniment de la llar s’ha de dividir al 50% entre els dos cònjuges.

Article 9

Capacitat econòmica disponible

La capacitat econòmica disponible anual és el resultat de descomptar, de la capacitat econòmica de la persona beneficiària obtinguda d’acord amb l’article 7, les reduccions de l’article 8 i la quantitat mínima garantida de l’article 6.

Capítol II

Determinació de la participació de la persona beneficiària en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes

Article 10

Participació de la persona beneficiària en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes

10.1 L’import màxim de participació de la persona per a cada prestació de servei no gratuïta és el que consta a la Cartera de serveis socials vigent com a copagament, amb les actualitzacions corresponents fetes d’acord amb la normativa aplicable.

10.2 Per determinar la participació de la persona beneficiària en el finançament de la prestació de servei, s’ha de tenir en compte la capacitat econòmica disponible anualment per la persona beneficiària, en còmput mensual, i es fixa d’acord amb els supòsits següents:

a) Si la capacitat econòmica disponible és inferior a l’import del copagament establert per a la prestació de servei, la participació de la persona és l’import de la capacitat econòmica disponible.

b) Si la capacitat econòmica disponible és igual o superior a l’import del copagament establert per a la prestació de servei, la participació de la persona coincideix amb l’import establert per a aquesta prestació.

c) Si la capacitat econòmica disponible és negativa per l’aplicació de les reduccions de l’article 8 i de la quantitat mínima garantida per a despeses personals, la persona beneficiària no ha de participar en el seu finançament.

10.3 En el cas que la persona beneficiària compatibilitzi un servei amb la prestació econòmica per a cures a l’entorn familiar i suport als cuidadors no professionals o amb la prestació econòmica d’assistent personal i sigui alhora beneficiària de prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues que preveu l’article 31 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, aquestes s’han de deduir de l’import de la prestació econòmica. En el cas que siguin superiors a l’import de la prestació econòmica compatibilitzada, la diferència s’ha de destinar al copagament del servei.

10.4 En tot cas, la participació de la persona beneficiària en el finançament del servei calculat d’acord amb els apartats anteriors no pot superar el 90% del cost de referència de la prestació de servei residencial o el 65% de les altres prestacions de serveis de la Cartera de serveis socials.

10.5 Sens perjudici del que estableixen els apartats 1 i 4 anteriors, quan la persona beneficiària de la prestació de servei no gratuïta percebi una pensió o prestació econòmica, o complement de pensió o prestació econòmica que detalla l’article 4.5, aquest import s’ha de destinar al finançament del cost del servei fins a assolir l’import del cost de referència de la Cartera de serveis socials.

Capítol III

Tramitació dels procediments

Article 11

Competència per a la tramitació dels procediments

11.1 La tramitació dels procediments per determinar la participació de la persona beneficiària en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes de la Cartera de serveis socials, incloses la gestió, la liquidació i la recaptació, correspon al departament competent en matèria de serveis socials, mitjançant l’òrgan que tingui atribuïdes aquestes funcions.

11.2 La recaptació es pot delegar en les entitats que facin la prestació del servei.

Article 12

Actualització i revisió

12.1 La informació econòmica de les persones beneficiàries s’ha d’actualitzar anualment, preferentment en el primer trimestre de cada any.

12.2 Així mateix, l’Administració pot aplicar directament sobre els imports de les pensions i les prestacions que percebi la persona beneficiària els índexs i les variacions percentuals publicats oficialment. Els efectes es produeixen a partir de l’1 de gener de l’any corresponent.

12.3 L’import de la participació de les persones beneficiàries en el finançament dels serveis s’ha de revisar d’acord amb l’actualització de la Cartera de serveis socials i la resta de normativa aplicable, tenint en compte les variacions en la situació personal i econòmica de la persona beneficiària que repercuteixin en la seva capacitat econòmica o grau de dependència.

12.4 La revisió es pot fer d’ofici o a sol·licitud de la persona interessada.

12.5 La persona beneficiària de la prestació de servei ha de posar en coneixement de l’òrgan competent per a la tramitació dels procediments qualsevol canvi en la seva situació econòmica o personal que pugui repercutir en l’import de la seva participació econòmica en el finançament dels serveis o de les prestacions econòmiques reconegudes.

Article 13

Recaptació

13.1 L’òrgan competent ha de promoure la participació de la persona usuària en el cost del servei mitjançant la compensació en origen de les pensions econòmiques públiques de les quals sigui beneficiària, d’acord amb el que estableix l’article 67.3 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

13.2 En el cas que es produeixin impagaments de forma reiterada i injustificada, el departament competent en matèria de serveis socials, mitjançant l’òrgan que tingui atribuïdes aquestes funcions, ha d’iniciar els tràmits legals adients per rescabalar-se dels imports deguts.

Article 14

Comprovació de dades

14.1 La declaració responsable de la persona interessada amb la finalitat d’obtenir o mantenir el reconeixement del dret a les prestacions faculta l’òrgan competent per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

14.2 Així mateix, l’òrgan competent pot consultar les dades disponibles en altres administracions públiques, d’acord amb el que preveu la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

14.3 La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en les dades que consten a la declaració responsable o en els documents que l’acompanyen que afectin directament el càlcul de la capacitat econòmica de la persona beneficiària poden donar lloc, amb l’audiència prèvia a la persona interessada, a la suspensió o l’extinció de la prestació, a més de les responsabilitats de qualsevol altre tipus en què pogués incórrer la persona beneficiària. En el cas de prestacions econòmiques pot comportar, a més, la devolució de les quantitats percebudes indegudament i en el supòsit de participació insuficient en el cost dels serveis, l’obligació de reemborsar la diferència.

14.4 D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal han de ser tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar els procediments a què es refereix aquesta Ordre, d’acord amb els principis de proporcionalitat, seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

Disposicions addicionals

Primera

Referències a l’índex de renda de suficiència de Catalunya

Les mencions que fa aquesta Ordre a l’índex de renda de suficiència de Catalunya es refereixen a l’import anual d’aquest índex, que estableix la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Segona

Càlcul de la capacitat econòmica en altres prestacions de la Cartera de serveis socials

Els criteris que estableix aquesta Ordre per determinar la capacitat econòmica s’apliquen a les prestacions de servei no gratuïtes incloses a la Cartera de serveis socials i a les prestacions econòmiques d’atenció a la situació de dependència.

Per a la resta de prestacions econòmiques incloses a la Cartera de serveis socials, que tinguin com a requisit determinar la capacitat econòmica de la persona beneficiària, aquesta s’ha de calcular d’acord amb el que estableixi la normativa reguladora corresponent.

Disposició derogatòria

Queden derogades expressament les disposicions i els preceptes següents:

a) Ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre, per la qual es regulen els preus públics i el règim de participació de les persones beneficiàries en el finançament dels serveis del Sistema per a l’autonomia i l’atenció a la dependència (SAAD) en l’àmbit territorial de Catalunya.

b) Articles 1.2.b) i 4.3 de l’Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual s’estableixen els criteris per determinar l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’autonomia i l’atenció a la dependència (SAAD) en l’àmbit territorial de Catalunya.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor el primer dia del mes següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 d’abril de 2014

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de Benestar Social i Família

Annex

Percentatges per determinar la quantitat mínima garantida per a despeses personals en les prestacions de servei no gratuïtes

Prestació i % de l’IRSC garantit (El percentatge no garantit si el particular no troba altres serveis o recursos per completar,pot veure´s sense dret a prestació social

- Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent: 100%

- Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent: 50%

- Servei de residència assistida per a gent gran amb risc social de caràcter permanent: 20%

- Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter permanent. Grau II: 20%

- Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter permanent. Grau III: 20%

- Servei de residència assistida per a gent gran amb risc social de caràcter temporal: 40%

- Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal. Grau II: 40%

- Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal. Grau III: 40%

- Servei d'habitatge tutelat per a gent gran de caràcter temporal o permanent: 75%

- Servei de promoció de l'autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris de llarga estada: 20%

- Servei de promoció de l'autonomia personal per a persones amb dependència ateses en hospitals de dia: 100%

- Servei de promoció de l'autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres de llarga estada psiquiàtrica: 20%

- Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual: 100%

- Servei de llar amb suport per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport intermitent: 75%

- Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport intermitent: 50%

- Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport limitat: 50%

- Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport limitat (trastorns de conducta): 50%

- Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens: 50%

- Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorns de conducta): 50%

- Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat: 50%

- Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens: 20%

- Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorn de conducta): 20%

- Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat: 20%

- Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat (amb problemes de salut o de salut mental afegits): 20%

- Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat física: 100%

- Servei de llar amb suport per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport intermitent: 75%

- Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport intermitent: 50%

- Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport limitat: 50%

- Servei de centre residencial temporal per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport extens: 40%

- Servei de centre residencial temporal per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport generalitzat: 40%

- Servei de centre residencial permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport extens: 20%

- Servei de centre residencial permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport generalitzat: 20%

- Servei d'assistència personal de suport en l'acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i formatives per a persones amb discapacitat física: 125%

- Servei d'assistència personal de suport a la vida autònoma i d'integració social i comunitària per a persones amb discapacitat física: 125%

- Servei d'assistència personal de suport en l'acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i formatives per a persones amb discapacitat sensorial sordceguesa: 125%

- Servei d'assistència personal de suport a la vida autònoma i d'integració social i comunitària per a persones amb discapacitat sensorial sordceguesa: 125%

- Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental: 75%

- Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental: 50%

- Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències, intensitat baixa: 75%

- Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències, intensitat alta:
75%

- Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, intensitat baixa: 40%

- Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, intensitat mitjana: 40%

- Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, intensitat alta: 40%

- Servei temporal de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/SIDA, intensitat baixa: 75%

- Servei temporal de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/SIDA, intensitat alta: 75%

- Servei temporal de llar residència per a persones afectades pel virus VIH/SIDA: 50%

FONT:
- GENCAT DECRET 142/2010

- GENCAT ORDRE BSF/130/2014

Més informació:

- Llistat de Prestacions de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública

- Indicador Renda de Suficiència fixat per Pressupostos de la Generalitat

Attached documents

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció