CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Parcs i Jardins de Barcelona: els 38 mesos de negociació

Divendres, 22 febrer, 2013

ELS 38 MESOS DE LA NEGOCIACIÓ

Des del 2010 estem "negociant" el Conveni Col · lectiu. En aquests 3 anys de negociació hem desaprofitat moments favorables on era possible exercir una pressió important als nostres patrons (Ajuntament): eleccions autonòmiques 2010, 2012 i sobretot les eleccions municipals del 2011. Les causes que no es pressionés en aquestes dates caldria preguntar-les a la majoria del Comitè que no el va veure apropiat.

Mentre nosaltres, els treballadors, no hem estat capaços d'exercir una pressió sostinguda, la direcció de l'Institut sí que ho ha fet i no ha deixat d'agredir-no reconeixent l'Acord de Condicions Laborals, incomplint les jubilacions parcials, acomiadant rellevistes, intentant canviar els Estatuts, privatitzant i últimament amb la aplicació més agressiva de les retallades del govern del PP.

La seva estratègia busca debilitar per poder imposar els seus desitjos de privatització.

Coincidint amb les eleccions autonòmiques de 2012 i amb la pressió que exerceixen els companys de metro, autobusos, BSM i els propis treballadors de l'Ajuntament contra les retallades o pels seus convenis, l'Ajuntament va donar ordre als diferents responsables de les direccions de RRHH de tancar totes les problemàtiques laborals i així es van signar els acords de devolució de la catorzena part del salari en el cas de Metro i Bus o el tancament del Conveni a l'Ajuntament.
En aquestes mateixes dates s'acorda amb la direcció de Parcs i Jardins que la negociació es basaria en la continuïtat del Conveni Col · lectiu 2000-2004 i l'actualització del Acord de Condicions Laborals 2005-2009 i posteriorment la "negociació" dels retallades (1/14 part paga, baixes ILT, ampliació jornada a 37'5 hores ...) dins de la Negociació però quedant fora del Conveni, donat el caràcter transitori del Reial Decrets. Aquest acord, juntament amb la voluntat de l'ajuntament de tancar les problemàtiques laborals, obre un nou espai de Negociació Col · lectiva.

Per pressionar a l'Ajuntament pel tancament d'un Conveni just i raonable i contra els retallades, donem suport a les mobilitzacions conjuntes que es van fer a nivell de coordinadora de serveis municipals i proposar un calendari de mobilitzacions a nivell de Parcs i Jardins (aturades 21, 22 i 23 de novembre) que va ser rebutjat per la majoria del Comitè i posteriorment per l'Assemblea de Treballador @ s en no existir unitat sindical.

Des del 26 de novembre, quan es va assistir a la Plaça de Sant Jaume a la inauguració del Betlem municipal, no s'ha tornat a convocar cap mobilització per part del Comitè de Empresa tot i l'aplicació de l'ampliació de la jornada 37'5 hores, l'acomiadament de diversos companys ..... Aquesta manca de pressió ha fomentat la passivitat de la plantilla i la acceptació de les agressions sofertes i ha provocat la debilitat de la representació dels i les treballadors a la Mesa Negociadora.

CGT - davant l'estratègia de la majoria del Comitè de no mobilitzar la plantilla mentre es negocia, per a nosaltres incorrecta - hem convocat i realitzat una sèrie de vagues, accions, mobilitzacions ..., per pressionar l'Ajuntament en la Negociació i que aquesta prengui un rumb positiu per els i les treballadors.

OBJECTIUS DE L'AJUNTAMENT DE CiU A LA NEGOCIACIÓ
Mentre els treballadors hem renunciat als objectius de millora de la Plataforma de Conveni i hem plantejat mantenir el que tenim ara sense minva, la direcció de l'Institut no ha renunciat a cap dels seus objectius i pressiona per a això a través de l'agressió als nostres drets laborals, relegant la solució de les
jubilacions parcials, els acomiadaments i les retallades a la negociació global del Conveni.

Els 3 grans objectius de la direcció de Parcs i Jardins a la Negociació Col · lectiva són:

1. - L'objectiu principal per a l'Ajuntament és facilitar la seva voluntat privatitzadora i per
això, tal com establia l'informe Konsac, li cal suprimir l'article 2 de
Garanties de l'Acord de Condicions Laborals.

2. - El segon objectiu en concordança a la seva voluntat privatitzadora, tal com estableix la proposta de canvi d'Estatuts, és l'amortització de llocs de treball
(Disminució de plantilla).

3. - El tercer objectiu, aquest més intern, és legalitzar les ampliacions de jornada a 40 hores

d'un 18'5% de la plantilla (només es permet que ho facin el 5% en el conveni actual) que de forma il · legal la direcció aplica beneficiant a qui li interessa.

EL ACORDAT EN LA NEGOCIACIÓ DEL CONVENI
Modificacions del Conveni Col · lectiu actual
Tal com es va acordar el Conveni Col · lectiu 2000-2004 es manté tal com estava exceptuant dos articles (31 i 33) que la direcció vol canviar.

- Article 31
Es legalitza la jornada de 40 hores, tal com ho reclamava la direcció de l'Institut contravenint el plantejat en la Plataforma de Conveni (supressió articulat de les 40 hores)

La direcció tot i les reiterades peticions de CGT, a la Mesa Negociadora,
reclamant els llistats dels llocs de treballs on són necessaris fer les 40
hores per poder valorar les necessitats reals, no ha facilitat aquesta informació.

- Article 33
Se suprimeix el tercer torn de vacances i els diners de la borsa desapareix que anirà a parar a la Comissió que es creï per acordar la nova classificació professional. (Vagi que faran el que vulguin amb els diners de la borsa)
La variació dels torns de vacances suposarà que durant els mesos de juliol i agost una disminució molt important de la plantilla. Aquest fet pot provocar el deteriorament considerable del verd públic a l'estiu (per la manca de contractació eventual) o la intensificació en la privatització de serveis

Incorporacions de l'Acord de Condicions Laborals 2005-09
L'Acord de Condicions Laborals 2005-2009 es havia de actualitzar donat el caràcter transitori d'alguns dels seus punts fonamentals per integrar-los en el nou Conveni

- Punt 1 Vigència
S'ha acordat que la vigència sigui fins a 31 de desembre del 2015, el que suposa començar a Negociar després de les eleccions municipals de juny de 2015, amb el que ens trobarem en una situació de desavantatge ja que la pressió social que puguem exercir tindrà una repercussió molt inferior a la que necessitem per elevar el pròxim conveni a la categoria d'acceptable.

- Punt 2 Garanties
Desapareix l'article de Garanties de l'Acord de Condicions Laborals de manera que la direcció de l'Institut aconsegueix facilitar la seva voluntat privatitzadora en derogar del Conveni la prohibició de subcontractació de les activitats de jardineria i que en l'informe Konsac es plantejava com impediment per als seus objectius privatitzadors
"Al cas que, eventualment, determinades Activitats no és puguin durar a Terme directament AMB personal propi i degut a que no és tingui suficient infraestructura pròpia ni possibilitats de crear-la, i d'acordar a Allò PREVIST a l'Estatut dels Treballadors, l'Institut comunicarà, prèviament a Qualsevol adjudicació, informe MOTIVAT al Comitè d'Empresa, com a Òrgan de representació legal dels Treballadors / és.
Als Contractes de les Activitats de jardineria no és permetrà la subcontractació. "

També desapareix del text de l'acord la referència a l'execució directa

"L'Institut destaca Els treballs de jardineria com un dels Seus Principals Actius. En aquest SENTIT, Prestarà Els Seus serveis preferentment mitjançant ESPECIFICAR directa AMB personal propi i generalment fix "

Aquest article l'Ajuntament també ho vol fer desaparèixer dels Estatutots de Parcs i Jardins, tal com reflectia la proposta de Canvi d'Estatuts

- Punt 3 Increments retributius

Es proposa uns increments coincidents amb els de l'Ajuntament. La direcció en cap moment ha revelat la quantitat de diners que hi ha disponible per augments.

L'increment es va repartir a l'Ajuntament en una paga única a compensació del poder adquisitiu perdut i una quantitat per consolidar en taules (posteriorment el concepte Complement Personal Migratori, pel qual se'ls s'incrementa, segons diuen els sindicats l'Ajuntament ha resultat ser un parany)
Aquí a Parcs i Jardins la direcció ens ha plantejat una paga única que es repartirà de manera desigual entre els treballadors, sent els de dalt els més beneficiats. Un cap de Àrea es durà 1.333 euros mentre que a un auxiliar de jardiner li tocarien només 513 euros, o un auxiliar tècnic de 2 ª 812 euros o un oficial 2 ª maquinista 526 euros.

Aquesta paga única a la categoria d'oficis i administratius, representa entre un 40 i un 50% menys del percebut a l'Ajuntament amb el mateix nivell salarial. En canvi els caps reben una mica més que el percebut a l'Ajuntament.
La quantitat consolidable, que a l'Ajuntament ha vingut a representar al voltant de 35 € a un treballador amb el nivell salarial d'auxiliar de jardiner, la direcció ens proposa que es realitzi a través d'una deflació de taules (rebaixar les taules salarials) i incloure la quantitat consolidable en el complement personal migratori que es creu.
Aquest fet crearia una doble escala salarial, entre els treballadors actuals i en les possibles contractacions que es realitzaran.

El Comitè va demanar que es retirés la proposta de la direcció i aquesta es compromet a retirar però ens diu que no pot haver augment consolidable en les taules salarials amb cap altra fórmula i que si triguem a signar perdrem aquests diners.

- Punt 4 Seguretat i Salut

Tot i assumir el punt de l'Acord 2005-2009 plantegen que desaparegui el cinquè delegat i les 10 hores de què disposaven els delegats de prevenció per al desenvolupament del seu treball de control i supervisió de qüestions relatives a la seguretat i la prevenció de riscos. A més pretenen que la formació en prevenció es faci en línia (via internet), per la qual cosa no veiem avanços sinó retrocessos. La resta de la qüestió de prevenció és fàcilment assumible per l'empresa perquè no diu res que no estigui previst ja en la llei de prevenció.

Ens plantegen introduir com a nou punt de Conveni les novacions (actualització de categories per col · legis per qüestions de salut). Era un punt que constava en l'Acord 2005-09 dins de Seguretat i Salut atès que les novacions es realitzen, per regla general, per restriccions per al desenvolupament del lloc de treball.
-Punt 5 Plantilla. Oferta Pública d'Ocupació
Es comprometen a incloure en una disposició addicional el compromís (massa feble per la voluntat de complir-lo que ha demostrat en el temps la direcció de l'Institut) de estabilitat en el lloc de treball de tots els treballadors que integraven la plantilla a 6 de novembre del 2011 (segons el gabinet jurídic de CGT "És un article ambigu totalment, no sembla que garanteixi res respecte al fet que els eventuals continuaran treballant quan finalitzi el seu contracte ")

En coherència amb el seu objectiu de disminució de plantilla, plantejat en la proposta de Canvi d'Estatuts, es neguen a una possible OPO i fins i tot es neguen a formar una comissió en 2015 (quan possiblement la "Llei" no els "impedeixi" la contractació de personal) per valorar la necessitat de plantilla. Si no hi ha entrada de personal nou per OPO per al 2015, haurem perdut 120 llocs de treball

-Punt 6 Jubilació parcial i contractes de relleu

És un dels temes resolts de les agressions sofertes. L'acord assegura la jubilació parcial del treballador que compleix els requisits amb un temps d'espera no superior a 5 mesos, la contractació dels treballadors rellevistes que acabin el contracte al 100% de la jornada de treball i obre la possibilitat que se segueixi contractant personal de la borsa encara que no els assegura el 100% de la jornada.
En una disposició addicional es recollirà el compromís de contractació del personal acomiadat (14 acomiadats) un cop signat el Conveni
Els canvis legislatius que s'acosten posen la seva posada en pràctica en dificultats, ja que el govern central preveu la modificació de la legislació per jubilar parcialment als 63 anys, augmentar el temps de treball del jubilat, a més de retirar les ajudes en cotitzacions de manera que i segons l'acord plantejat pot suposar el següent:

1 º Que els rellevistes que acabin contracte no tindrien a qui rellevar,

2 º Problemes en la situació contractual en què es quedaria el treballador rellevista que acabés contracte.

Desapareix del punt el compromís de promoció interna.

Altres punts del Conveni

Pla d'igualtat

S'acorda crear una Comissió en el primer semestre del 2013 per realitzar sempre en consonància amb el de l'Ajuntament

Inclusió en el Conveni dels acords de la comissió de seguiment
És la inclusió dels Acords de la Comissió de Seguiment que s'han tingut en el temps. Aquests acords van des del de vestuari d'alta visibilitat del 2004 fins a l'últim de millora del calçat de 2012.

La direcció es nega a incloure acords com el de drets sindicals del 2004 o el de formació dels xofers per a l'obtenció del CAP del 2012.
PER DEBATRE I PREGUNTAR SOBRE EL ACORDAT
http://www.malesherbes.blogspot.com.es/
"ACORDS" SOBRE LES RETALLADES DELS DECRETS LLEI
Com hem explicat la negociació de l'aplicació de les retallades establerts per la Llei 2/2012 sobre jornada de treball (les 37'5 hores) i els del Reial Decret Llei 20/2012 (el descompte de 1/14 part del salari, les vacances i permisos, les baixes ILT ...) no entren al Conveni donat el seu caràcter transitori i es pactessin en un Acord a part (a través de la Comissió de Seguiment)

Malgrat que en les diferents administracions i Ajuntaments s'han arribat a acords rabents que minoren les retallades establerts pel govern del PP. La direcció de Parcs i Jardins els ha deixat com a moneda de canvi per a la signatura del Conveni i utilitzant la seva aplicació com a mecanisme per pressionar el comitè i la plantilla

RETALLS SOCIALS I SALARIALS
El govern del PP durant l'any 2012 va realitzar tot un seguit de retallades en els nostres drets i en el nostre salari (contra els quals realitzem diferents vagues i
mobilitzacions). En diferents estaments i serveis municipals la mobilització dels treballadors ha obligat a les adreces de les diferents empreses (Metro, TMB, Diputació Barcelona ...) a rectificar en l'aplicació dels mateixos. Aquestes mesures en teoria són transitòries i per això no es recullen en el Conveni Increment de Jornada 37'5 hores (Llei 2/2012)

Els Pressupostos de l'Estat 2012 establien una jornada de treball de 37'5h. per a totes les administracions. Malgrat això múltiples administracions (com Tresoreria de la Seguretat Social, Ajuntament Barcelona, ​​Diputació de Barcelona ...) han mantingut la jornada pactada.

Malgrat que el Consell de Garanties de la Generalitat va dictaminar que aquesta ampliació era il · legal per ser anticonstitucional i antiestatutària la direcció de l'Institut l'ha aplicat de forma incorrecta i discriminatòria a una part de la plantilla des del 7 de gener amb la intenció de servir com a moneda de canvi en la negociació del Conveni.
L'acord per disminuir aquesta mesura està basat en la realització de 35 hores setmanals des del 24 de juny al 24 de setembre i també la realització de 35 hores setmanals en les dues setmanes de Setmana Santa i Nadal. Aquesta jornada de 35 hores és la que realitzen en aquestes dates l'Ajuntament de Barcelona i la que realitza el personal que fan les 40 hores (tot i que les segueixen cobrant)
La resta de dies de l'any la proposta és de realitzar 36,15 hores setmanes, és a dir, que entrarem a les 7'45 hores i acabarem la jornada a les 15 hores. Això ve a representar un increment de 42'5 hores més anuals de treball. (El que representa 6 dies més de treball)

Vacances i permisos (Decret Llei 20/2012)
L'aplicació del Decret Llei 20/2012 en Parcs i Jardins ha representat el canvi a 22 dies hàbils de vacances ia la pèrdua dels dies de Setmana Santa i Nadal i dels dies de lliure disposició per antiguitat Fins ara a nivell general (per a tota la plantilla) teníem 12 dies de festius l'any: 4 per els dies de vacances que eren de lliure disposició i 4 per Setmana Santa i 4 per Nadal.

L'Acord de Conveni recullen com a dies de festa, 2 dies de les vacances, 2 dies de addicionals compensació per festius (que l'Ajuntament ha atorgat als seus treballadors, més depenent de l'any els dissabtes que caiguin en festiu (aquest any 2 dies) ia més a compensació a les hores de més que fem (42'5 hores) 4 dies més de festa per a tota la plantilla amb el concepte de "Formació on-line" en Seguretat i Salut. A més tindrem els 3 dies que atorga el govern del PP de l'EBEP (Estatut L'empleat públic), El total de dies festius serien 11 més els 2 dies dels
dissabtes festius d'aquest any.

La CGT té la seva reticència al terme de "Formació on-line" que donen als dies de compensació, atès que això a la llarga i coneixent a la direcció de l'Institut ens pot crear problemes a l'hora de realitzar (ens pot exigir acreditar haver cursat la formació en línia) i pot suposar un estalvi econòmic en formació de Seguretat i Salut

Baixes per Incapacitat Laboral (Decret Llei 20/2012)
S'amplia la complementació de la prestació de la incapacitat laboral des del primer
dia de la baixa al 100%, en concordança amb allò acordat a l'Ajuntament a:
-Les baixes per intervenció quirúrgica sense ingrés hospitalari

-La primera baixa mèdica de l'any

-Si durant un semestre es dóna un nivell d'absentisme per IT inferior al 4% Descompte 1/14 paga (Decret Llei 20/2012)

La direcció no està disposada a reconèixer que té un deute amb els treballadors pel
diners descomptat el 2012 a diferència del que s'ha acordat al Metro i Bus .

Ens van proposar avançar el calendari de cobrament de les pagues, és a dir que seguim cobrant el mateix salari anual que cobrem però que estaven disposats ha avançar la data de cobrament. VAGI UNA PRESA DE PÈL
Els drets no creixen als arbres ni cauen del cel, és guanyen
lluitant

CGT Parcs i Jardins

Més informació:

Contactes:

Carlos 637 220 276 Secretari General CGT Parcs i Jardins

Joaquim 610 654 003 Delegat CGT i membre del Comitè de Vaga

- TWITTER MALES HERBES CGT

- WEBLOC MALES HERBES

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció