CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Per un funcionament democràtic dels centres d’ensenyament

Dimecres, 12 octubre, 2011

- EL CENTRE EDUCATIU FÀBRICA (LEC)

* Les decisions es prenen des de dalt.

*Es selecciona l'alumnat.

* Es marginen les persones amb dificultats.

* Importa la imatge per sobre de tot.

* S'hi treballa per acontentar el dirigent.

- EL CENTRE EDUCATIU COMUNITAT

*Les persones participen en les decisions.

* Tothom hi troba el seu espai i s'ofereixen possibilitats.

* S'atén tothom, en funció de les possibilitats.

* Importa la satisfacció i la qualitat.

* Es treballa per aconsequir: Un mínim per a tothom i un màxim per a cadascú.

Des de la CGT vam denunciar que la LEC i el seu desplegament en els decrets de
direccions i d'autonomia de centres representaven un avenç en la implantació de les mentalitats jerarquitzadores, autoritàries, tecnocràtiques i retrògrades al nostre sistema educatiu.

Ara es concreta en la vida dels centres en la forma de seleccionar les direccions i en l'augment d'atribucions que els permeten prendre decisions greus en solitari, deixant la comunitat escolar a mercè del seu tarannà.

NORMATIVA D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Els antics reglaments de règim intern cal transformar-los ara en Normativa
d'Organització i Funcionament.

Cal que aquestes NOFs siguin aprovades pel claustre i el consell escolar. Des de la CGT us volem animar a ser crítics i transformar-les si cal.

El model de funcionament democràtic que proposem és molt senzill:

* El Consell Escolar ha de ser el màxim òrgan decisori del centre. En aquest
estaran representats tots els sectors de la comunitat educativa: professorat,
alumnat, mares i pares d'alumnes i personal no docent.

* Els Òrgans decisoris de cada sector seran: el Claustre de Professors i
Professores, l'Assemblea d'alumnes, l'Assemblea de l'AMPA i l'Assemblea del
PND

* Els representants al Consell Escolar són delegats del seu sector, de manera
que seran portadors de les decisions que previament s'hagin acordat en les
assemblees respectives.

* Tots els sectors tindran dret ha reunir-se en el centre durant l'horari lectiu.

CLAUSTRES

* Establir com a acords de claustre el reenviament de tota la informació sindical
rebuda al correu electrònic del centre.

* Establir com a punt fix de claustre el traspàs de la informació de l'assemblea de zona a aquells centres amb delegat o enllaç sindical.

* Establir com a acord de claustre la necessitat de facilitar que un representant
de centre voluntari pugui a nar a les reunions de zona.

* Establir els mecanismes que garanteixin la participació del claustre i dels seus
membres. Cal imposar que el claustre pot reflexionar i decidir en les qüestions
importants a l'hora que es respecten els trets individuals del professorat.(Sense
perjudici de les competències del consell escolar). P. ex. La creació de grups
de discussió sense excloure ningú i defugint els models piramidals).

DEMOCRÀCIA ALS CENTRES:

* Impulsar fórmules democràtiques de participació entre els pares (p.ex. Elecció
de delegats de classe que es coordinin amb els pares del consell escolar)

* Garantir la representació dels alumnes, garantir una reunió de delegades/ts que funcioni autònomament i amb un contingut clarament d'avaluació, elaboració de propostes i delegació.

* Procurar que la funció tutorial estigui ben representada en tots els forums de
gestió (consells directius, etc.)

*Pel que fa a la presentació de nous projectes, establir l'obligació,en les NOFs,
d’elaborar-los en els forums representatius dels tres estaments.

* Incloure-hi estratègies de co-avaluació i auto avaluació (tant a nivell individual,
grupal i de centre)

* Garantir una estructura democràtica de l'alumnat d’acord a les seves pròpies
propostes -especialment a secundària - i amb la seva participació.

* Que l'organització de centre permeti metodologies educatives que tinguin en
compte els interessos individuals i col.lectius de l'alumnat per a que gaudeixi
d'una vivència democràtica.

* Garantir un tractament dels conflictes democràtic i amb la participació de
l'alumnat (tutories de classe, servei de mediació...)

* Procurar que la direcció no pugui prendre decisions importants sense tenir en
compte la resta de la comunitat educativa, contra el que imposen el decret de
direccions, el decret d'autonomia de centres i la LEC.

Si no és així, quan hagis de votar la NOF, VOTA NO

Federació d'Ensenyament CGT Catalunya

www.cgtcatalunya.cat/cgtense

Attached documents