CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Porta oberta als ERO ‘s massius a les Universitats

Dimarts, 30 octubre, 2012

S'acaba de publicar al BOE el Reial Decret 1483/2012 de 29 d'octubre , mitjançant el qual s'aprova el Reglament dels Procediments d'acomiadament col · lectiu, de suspensió de Contractes i Reducció de jornada. AQUESTA mesura, que des de CGT-UAB ja ENS temíem, s'obre la porta ALS ERO 's massius A tot el sector public i, particularment a la universitat. Concretament a l'article 35 és DIU:

3. A efectes de les causes d'aquests acomiadaments en les Administracions Públiques, entenent com a tals, als ens, organismes i entitats a què es refereix l'article 3.2 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3 / 2011, de 14 de novembre, s'entendrà que concorren causes econòmiques quan es produeixi en les mateixes una situació d'insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent per al finançament dels serveis públics corresponents. En tot cas, s'entendrà que la insuficiència pressupostària és persistent si es produeix durant tres trimestres consecutius. S'entén que concorren causes tècniques, quan es produeixin canvis, entre altres, en l'àmbit dels mitjans o instruments de la prestació del servei públic de què es tracti i causes organitzatives, quan es produeixin canvis, entre altres, en l'àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal adscrit al servei públic.

A l'efecte de determinar l'existència de causes econòmiques, per als subjectes a què es refereix l'esmentat article 3.2 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic s'entén que hi ha insuficiència pressupostària quan concorrin les següents circumstàncies:

a) Que en l'exercici anterior l'Administració pública en la qual s'integra el Departament, òrgan, ens, organisme o entitat hagués presentat una situació de dèficit pressupostari, i

b) Que els crèdits del departament o les transferències, aportacions patrimonials a l'òrgan, ens, organisme o entitat, o els seus crèdits, s'hagin minorat en un 5 per cent en l'exercici corrent o en un 7 per cent en els dos exercicis anteriors.

A aquests efectes, es tindran en compte tant les minoracions efectuades en el Pressupost inicial com, respecte de l'exercici en curs, les realitzades en fase d'execució pressupostària.

A l'article 41 és fa Esment particular ALS interins, que seran Els primers que és veuran Afectats:

Tindrà prioritat de permanència en l'ens, organisme o entitat pública afectats pel procediment d'acomiadament, el personal laboral fix que hagi adquirit aquesta condició, d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, a través d'un procediment selectiu d'ingrés convocat a aquest efecte, quan així ho estableixi aquest ens, organisme o entitat pública.

2. La Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques o autoritat equivalent en l'àmbit de les comunitats autònomes, podrà establir l'aplicació d'aquesta prioritat en els procediments que afectin el personal laboral dels seus respectius àmbits, tot i que el Departament, Conselleria, organisme o entitat que promogui el procediment no ho hagués previst, si, a la vista de l'expedient, entén que és aplicable aquesta prioritat, per ser adequada a les circumstàncies concurrents, tenint en compte l'ordenació general en matèria de recursos humans i l'interès públic.

3. Quant a la prioritat de permanència en l'ens, organisme o entitat pública afectats pel procediment d'acomiadament, és aplicable, igualment, el que preveu l'article 13.

És Important que tota la comunitat universitària sàpiga que el govern del PP, Amb la complicitat del Govern de la Generalitat i de Convergènca i Unió, s'han TRET la careta definitivament i, aprofitant l'excusa de la "crisi", han optat per liquidar, per la via ràpida, la universitat pública de Firma que tants esforços, tants sacrificis i tants lluites ha costat-i d'aconseguir.

Cridem a Totes i Tots els Treballadors de la UAB que no és resignin i no restin indiferents Davant AQUESTA agressió.

Més informació:

Secció Sindical de la CGT UAB
http://cgtuab.wordpress.com/


E-mail:cgt.ensenyament@uab.cat