CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Preavís de vaga a tota la plantilla de l’atenció primària

Dimecres, 21 novembre, 2018

181118-reivindicacions-vaga-ap-196d4.jpg

La reforma de l'Atenció Primària (AP) a Catalunya (RAP, Decret 84/1985), que tant va entusiasmar professionals i pacients, va donar pas a una sèrie de normes en anys posteriors (LOSC 15/1990 i modificació parcial Llei 11/1995 ) que van desvirtuar la RAP i van potenciar la sanitat privada, fins a convertir a l'AP en una màquina productiva sotmesa als interessos polítics del moment i generadora de casos de corrupció.

Molts anys després, l'AP segueix sent la raspa del sistema sanitari, i les seves treballadores semblen haver-se convertit en mers objectes del mercat sanitari, que les col·loca en la incòmoda i difícil situació de donar una correcta assistència sanitària sense disposar de recursos. Tal paradoxa provoca, indirectament, una falta de respecte cap a totes elles.

Diversos canvis que s'han produït en la societat en els últims anys (augment de població fràgil i envellida, augment de l'atur, de l'emigració i la precària situació econòmica i social) han originat una situació explosiva que, afegida als escassos recursos amb els que s'ha dotat a l'AP en els darrers 9 anys, dificulta enormement la cobertura de les necessitats de salut de la població que atenem.

La manca de finançament de la sanitat pública en general (i de l'AP en particular, sobretot en relació a l'atenció hospitalària) han impedit mantenir els recursos humans pertinents i necessaris dins dels Equips d'Atenció Primària (EAP). Aquesta reducció de recursos condiciona actualment la capacitat de poder desenvolupar una activitat sanitària de qualitat i assolir l’assistència adequada. La situació ha repercutit al mateix temps en les infraestructures, en la formació dels professionals, en les activitats de prevenció i en els programes d'atenció comunitària que la nostra societat necessita.

No hi ha una solució màgica per sortir de la crisi en la qual es troba l'AP però és indiscutible que, per això, serà necessari comptar amb la nostra col·laboració i atendre les nostres demandes (que responen a l'únic objectiu que ha de guiar la nostra professió: millorar l'atenció i la salut de la població que atenem ENFORTINT L’ATENCIÓ PRIMÀRIA.

- Dimensionar la dotació de personal dels equips d’atenció primària (EAP) en base a una reducció de la ràtio professional/població menors a les pactades el 2009, fent especial èmfasi en el nombre d’infermeres i pediatres. Adequar les ràtios en funció de l’edat de la població, la morbiditat, indicadors socioeconòmics i dispersió del territori.

- Augmentar el pressupost destinat a l’atenció primària (entesa com al conjunt dels EAP) fins al 20% durant el 2019, tot arribant al 25% que l’OMS considera òptim el 2021.

- Cobertura de TOTES les jubilacions i vacants, així com de les absències per vacances, formació, permisos i baixes per malaltia.

- Eliminar el descompte salarial de les treballadores en situació d’incapacitat laboral.

- Planificar agendes assumibles, amb temps assignat tant per a les visites presencials com per a les tasques virtuals, que actualment no tenen temps real assignat per a dur-les a terme.

- Respectar el terç de jornada laboral no assistencial, bàsic per a la formació, la docència i la recerca.

- Convocar anualment les places vacants i interines. Oferir contractes dignes, almenys d’un any, a tots els grups professionals.

- Gerències i direccions d’atenció primària independents dels hospitals.

- Acabar amb la fragmentació de l’AP. Suprimir els dispositius que assumeixen funcions pròpies de l’AP i ataquen la longitudinalitat i la continuïtat assistencials de l’atenció al pacient, tot consumint recursos sense evidència que millorin els resultats en salut de la població .

- Desmantellar les UGAP que encara funcionen.

- Concurs d’oposició d’infermeria separat per a atenció primària i atenció hospitalària.

- Dotar de professionals de treball social a tots els EAP i redimensionar i reduir la ràtio poblacional de treball social ens els EAP amb població socioeconòmicament desafavorida.

- Considerar els professionals de treball social com a personal sanitari.

- Consolidar la categoria professional de personal administratiu sanitari i adequarla al nivell econòmic corresponent al grau de responsabilitat que assumeix en els EAP.

- Facilitar l’accés a la promoció interna temporal a totes les treballadores de l’ICS.

- Establir mecanisme de participació efectiva de la ciutadania dins dels EAP.

- Gestió de les llistes d’espera de les proves complementàries i de les primeres visites a l’atenció especialitzada per part dels EAP.

- Habilitar vies d’ingrés dels pacients als hospitals des dels EAP sense que hagin de passar per les urgències hospitalàries.

- Elecció de la directora i de l’adjunta a la direcció dels EAP directament per part dels membres de l’EAP. També en els equips de suport a l’AP (ASSIR, SDPI, ACUT, RHB,etc.).

- Totes les radiografies sol·licitades des de l’AP s’han de lliurar informades.

- Accés per a totes les professionals a la Carrera Professional independentment del tipus de contractació.

- Adequar el 4 nivell de la Carrera Professional per tal que sigui assolible per les
metgesses de família.

- Increment del 5% addicional del sou i recuperar el 5% sostret del sou des de
2010.

- Recuperació immediata de les PAGUES EXTRA de 2013 i 2014.

- Incrementar el sou base amb el 100% de les DPO, després d'haver incrementat i adequat l'import de les DPO de les companyes del grup de GIS.

- Incrementar el plus de jornada.

- Redefinir el model d'Atenció Continuada Domiciliària (ACD) respectant la voluntarietat i l'equitat entre els professionals sanitaris. Voluntarietat de les guàrdies d'Atenció continuada. No imposar aquestes guàrdies a les metgesses de família més joves amb l'amenaça de la NO CONTRACTACIÓ.

- Substituir les raquítiques hores d'atenció continuada per HORA EXTRAORDINÀRIA (x1.75 el preu de l'hora ordinària).

- Tiquet menjador per TOTS els treballadores amb jornades superiors a 7 h.

- Recuperar els 9 dies de lliure disposició.

- Jornada setmanal de 35 hores i tancament de TOTS els Centres d'Atenció Primària a les 20h.

- Planificar a mig-llarg termini solucions per a la manca de professionals: implementar estratègies per augmentar la presència de l'AP a la universitat (Catedra de Medicina de Família), augment de places de MIR, augment de centres docents.

- Polítiques reals orientades a la desmedicalització de la salut.

- Accés i transparència total a l'BORSA de TREBALL de l'ICS per a totes les treballadores i els sindicats de l'ICS.

- Acabar amb els informes i avaluacions de les persones de la borsa de treball.

- Avaluació IMMEDIATA del risc psicosocial en tots els EAP.

- Plans de formació continuada amb finançament públic adreçat a totes les professionals i independents de la indústria farmacèutica.

REQUERIM
Del Departament de Treball faci les gestions oportunes per a afavorir la mediació en les demandes indicades, així com la negociació dels serveis mínims que en puguin derivar-se.

vaga-atencio-primaria-de-totes-2.jpg