CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Prevaricació a Parcs i Jardins de Barcelona? Per uns els sobres i pels altres les sobres

Dimecres, 13 febrer, 2013

Prevaricació a Parcs i Jardins?

Per uns els sobres i per altres les sobres

Cartell: 13 febrer vaga a parcs i jardins de Barcelona

El juliol de l'any 1998 tenim indicis evidents que la Direcció de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona estava fent un ús abusiu i fraudulent de l'article 25 del Conveni Col · lectiu (actual 31):

    Article 31. Jornada.
La jornada laboral es fixa en 35 h. setmanals, com a prestació bàsica, segons sigui l’adscripció del personal al seu grup corresponent.
En el supòsit que per raó de la naturalesa de l’Institut o de l’especial qualificació de les persones, haguessin d’ampliar l’esmentada jornada amb caràcter voluntari, aquesta ampliació meritarà un plus per major dedicación horària per cada hora que excedeixi de les establertes, en cap cas el conjunt del personal afectat per aquesta mesura, podrà superar el 5% del total de la plantilla. L’esmentada ampliació no tindrà la consideració d’hores extraordinàries.

La direcció de l'Institut estava camuflant la realització, de forma abusiva, d'hores extres ocultant-li al Comitè d'Empresa la informació relativa a hores extres i prolongacions de jornada i es donaven irregularitats en les cotitzacions a la Seguretat Social de les hores de prolongació.

Inspecció de Treball en successives resolucions després d'investigar la denúncia presentada requereix a l'empresa a pagar a la Seguretat Social la diferència entre el que havia cotitzat per les hores de prolongació i el que realment havia d'haver cotitzat en considerar aquestes hores com "hores extraordinàries".

El 27 de novembre de 2001 el Jutjat Social 25 sentència a favor del conflicte col · lectiu presentat per CGT i declara: "el dret dels treballadors de la plantilla a què es considerin les hores prestades en prolongació de jornada durant l'exercici 1999, a efectes retributius, la qualificació d'hores extraordinàries ".

El 10 de gener del 2003 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima el recurs presentat per l'Institut Municipal de Parcs i Jardins i el 17 de febrer del 2004 el Tribunal Suprem rebutja el recurs de cassació presentat per l'Institut Municipal reafirmant així la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Per tant queda clar que qualsevol excés per sobre d'aquest 5% permès com prolongacions de jornada han de ser considerades com a hores extres.

Durant aquests últims anys teníem la sospita que s'estava fent un ús abusiu d'aquest 5% i que s'estava utilitzant com a premi a fidelitats, amistats, lleialtats i com a complement al sou dels caps del nostre Institut. Molts són els casos en què els propis treballadors del col · legi d'administratius i tècnics demanen prolongar la seva jornada i la Direcció l'hi denega sense motius aparents. És doncs un repartiment desigual de sobresous, que en molts casos es correspon amb un increment del temps de treball, però en altres casos ni tan sols es perllonga la jornada. Particularment durant l'estiu, que la jornada a tot l'Ajuntament de Barcelona és única de 35 hores i aquests treballadors continuen cobrant les "hores extres".

Però ara tenim la confirmació, a la Mesa Negociadora del dia 30 de gener la Direcció de l'empresa, en plena discussió sobre la necessitat de legalitzar les diverses formes de jornades de 40 hores setmanals, confirma el que sospitàvem i reconeix que aquest 5% es ha vist ampliat fins al 18'5% i que pràcticament és tot el col · lectiu de caps, sotscaps i capitostos i que cobren un plus d'especial dedicació. Pretenen que el Comitè acordi amb ells nous horaris de 40 hores mantenint els complements pagament.

El concepte en nòmina sembla molt variat, però la despesa de massa salarial és en total una xifra anual que supera el 1.000.000 d'euros.
Si bé aquest 5% de marge per ampliar les jornades es va crear per cobrir possibles necessitats de l'Institut, i de fet hi ha alguns llocs de treball que sí necessiten ampliar l'horari per atenció al públic i altres, la realitat és molt diferent.

La realitat és que una sentència del Tribunal Suprem (que es considera llei d'obligat compliment i crea jurisprudència) va vetar l'IM de Parcs i Jardins de Barcelona l'ús abusiu que s'estava donant de les ampliacions de jornada i que la nostra estimada Direcció i Gerència no només no han corregit aquest fet, sinó que han continuat amb aquest ús incrementant 1 370%. En realitat aquestes prolongacions de jornada s'haurien d'haver pagat com a hores extres i com a tal haurien d'haver cotitzat a la Seguretat Social.

En el món jurídic-legal incomplir una sentència que el Tribunal Suprem t'ha imposat per accions alegals sabent del que això suposa es diu PREVARICACIÓ i és un delicte tipificat i severament castigat.
En Parcs i Jardins hi ha sobres, i s'han pagant des de fa molt temps. Impunement. Val a dir que les persones que cobren aquests imports no ho fan sabent del seu caràcter fraudulent, i que no tenen cap culpa de l'activitat delictiva de l'Institut. Per tant les persones que han ampliat la seva jornada estan legitimats per reclamar la diferència entre les prolongacions de jornada i les hores extraordinàries. Val a dir que en el seu moment (2004) cap afectat als quals els va tornar aquestes diferències es va fer càrrec dels costos jurídics que la CGT va assumir, i que evidentment qualsevol nova reclamació dinerària ha de fer individualment.

Actualment, i com a nota discriminatòria, el personal que realitza 40 hores no ha patit l'augment de jornada a les 37,5 hores sinó que segueix fent jornada de 35 i cobrant 5 hores extres setmanals addicionals, el que provoca un tractament desigual evident entre col · lectius de treballadors.

Mentrestant aquesta Secció Sindical es reserva el dret de presentar davant la Fiscalia de Catalunya una demanda per prevaricació i mal ús dels diners públics.

CGT Parcs i Jardins

Més informació:

- www.malesherbes.blogspot.com

- Twitter CGT MALES HERBES

Contactes:

Carlos 637 220 276 Secretari General CGT Parcs i Jardins
Joaquim 610 654 003 Delegat CGT i membre del Comitè de Vaga

E-MAIL: cgt parcs i jardins : malesherbes.cgt@gmail.com

Cartell: 13 febrer vaga a parcs i jardins de Barcelona