CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Propostes de CGT contra les corrupteles i la crisi a la UAB

Diumenge, 14 novembre, 2010

PROPOSTES DE LA CGT-UAB PER A L’ASSEMBLEA DE NOVEMBRE DE 2010 (2)

Constatem com moltes de les mesures articulades tant en el “Pla de Racionalització i Millora” com en el “Pla Director 2010-2012” de la Universitat Autònoma de Barcelona repercuteixen en els col·lectius més precaris (becaris/es, estudiantat extracomunitari, membres del PAS laboral, PDI precari) els costos dels ajustos econòmics derivats de la situació de pràctica fallida financera a la que ens ha dut la gestió dels darrers Equips de Govern, així com d’unes polítiques d’inversió educativa gasives per part de la Generalitat i del Govern Central.

En conseqüència, plantegem a l’Equip de Govern l’aplicació d’un seguit de mesures per tal d’afrontar la situació en la que ens trobem, algunes de les quals ja estaven contingudes en el documents “Mesures per a fer front a la crisi econòmica a la UAB” (Claustre Extraordinari del 18-XII-2009) i “Mesures sobre política de personal i control de les despeses” (Claustre del 19 de maig de 2010) presentats a instàncies de col·lectius del PAS, PDI i estudiantat:

- Professorat de la UAB en cursos i mestratges no oficials: fer INCOMPATIBLE qualsevol mena de reducció en la docència reglada oficial (per ocupació de càrrec o qualsevol altra raó) amb el fet d’impartir CLASSES REMUNERADES EN MESTRATGES I CURSOS NO OFICIALS , tant si són en el si de la UAB com en fundacions o altres entitats. Permetre-ho suposa subvencionar amb càrrec a fons públics tasques per les quals ja s’està cobrant (en determinats casos, i d’acord amb la documentació disponible, a raó de 120€ l’hora de classe) a més de poder constituir un presumpte FRAU DE LLEI. El mateix principi per a qualsevol activitat (tasques de consultoria, assessorament, spin-offs etc.) que estigui remunerada.

- Incrementar fins al 50% EL CÀNON SOBRE CONVENIS vinculats a la docència en cursos i mestratges no oficials, spin-offs o a tasques de consultoria i assessorament, atès que el professorat que intervé ja té una remuneració salarial per raó de ser treballador/a (en molts casos, en règim de dedicació exclusiva) de la Universitat. Supressió del retorn al professorat del fons provinents d’aquest cànon. Utilitzar aquests fons per a eixugar part del dèficit actual de la UAB.

- En el cas del professorat que ocupa càrrecs de gestió, SUPRESSIÓ DE LES REMUNERACIONS MONETÀRIES ADDICIONALS que perceben (en diversos casos, uns quants milers d’euros a l’any). Aplicar la mateixa mesura a qualssevol altres càrrecs i encàrrecs. Amb el sistema actual, molts d’aquests càrrecs tenen vàries retribucions simultànies extres; entre d’altres: un complement salarial de gestió; reduccions sobre les seves obligacions laborals de caràcter docent (fins al 100% en alguns casos); sabàtics de docència desprès de l’ocupació del càrrec i punts per a fruir dels anomenats trams de gestió. Utilitzar aquests fons per a eixugar part del dèficit actual de la UAB.

- Reduir les DESPESES DE CARÀCTER PROTOCOL·LARI I SUMPTUARI de l'Equip de Govern (cotxe oficial, dinars a càrrec de la UAB, bitllets d’avió, etc.)

- Reduir els ENORMES SALARIS dels membres de l'Equip de Gerència.

- Recuperar els CLAUSTRES COM ÒRGANS DE CONTROL DE DESPESES, en tant que Òrgans de Participació i Decisió, reforçant el paper dels Claustres de Facultat i del Claustre General en aquesta línia.

SEGUIM LLUITANT PER ATURAR LA RETALLADA DE DRETS I PER LA DEFENSA D'UNA UNIVERSITAT PUBLICA

Secció Sindical de la CGT a la Universitat Autònoma de Barcelona

www.cgt-uab.net

cgt.ensenyament@uab.cat