CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Publicada la versió dels Pressupostos aprovada la setmana passada: No s’han suprimit les amenaces d’acomiadament d’interins, només s’han ajornat

Dimarts, 6 juny, 2017

Nosaltres mateixos havíem donat certa credibilitat a les notícies que des de diverses fonts anunciaven que l’article 19.2 dels pressupostos generals de l’estat per a l’any 2017 portaria finalment un redactat que pràcticament deixaria les coses tal com estan fins ara, tot i que teníem les nostres reserves. Finalment avui, tot just el dia següent que altres anunciessin amb solemnitat que “es va aprovar l’esmena presentada, per l’Àrea Pública de CCOO i UGT a Madrid“, resulta que el Butlletí Oficial de Les Corts Generals publica el text remés pel Congrés dels Diputats al Senat i constatem quins han estat realment els canvis introduïts per les esmenes transaccionals que el PP ha tingut a bé acceptar.

La redacció que ha passat les votacions de la setmana passada manté una de les seves mesures més dures, que les persones que hagin treballat 3 anys no podran tornar a ser nomenades. Només ha afegit que “no es tindran en consideració els serveis prestats abans de l’aprovació d’aquesta llei”: tres anys de marge abans dels acomiadaments.

Un altre aspecte menys dolent és que s’ha renunciat a vetar el nomenament d’interins en plaça estructural mentre no es convoqui la plaça, i quan parla de personal laboral, fa una remissió rocambolesca a l’Estatut dels Treballadors que al final sembla admetre la consolidació com indefinits dels treballadors en règim laboral que acumulin diversos contractes temporals.

Però la limitació de l’Oferta Pública continua essent on era

La previsió de regularització parcial dels interins (només el 90% de les places ocupades ininterrompudament entre el 1/1/2014 i 31/12/2016) continua essent on era.

La limitació final al 8% de personal interí (A l’Ajuntament estem entorn del 20%) continua essent on era.

Els tres punts anteriors, recollits al punt Uno de l’article 19.

I com dèiem, l’horitzó màxim de tres anys més de feina començarà a comptar a partir de l’aprovació de la llei.

No som alarmistes, a diferència dels que us volen tranquils i semblen més preocupats pel paper que estan fent que de la defensa dels drets dels treballadors/es municipals, primer de tot us volem informar. I per això us convidem a que ho comproveu vosaltres mateixos a la web del Congrés dels Diputats:

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG_D_12_105_910.CODI.%29#%28P%C3%A1gina2%29

Aneu a buscar el TÍTOL III Despeses de personal.

I per si no el voleu buscar, aquí us transcrivim l’article 19.Dos:

Dos. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

La duración del contrato, en su modalidad de obra o servicio determinado, no podrá ser superior a tres años. En los supuestos de encadenamiento de contratos con la misma persona se estará a lo dispuesto en el artículo 15.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Las circunstancias relativas a la duración y el encadenamiento de contratos habrán de quedar debidamente reflejadas en el contrato. No obstante lo anterior, en todo caso, será de aplicación lo establecido en la disposición adicional décima quinta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

La duración de los nombramientos a los que se refiere el párrafo primero de este apartado, salvo los efectuados en una plaza vacante en tanto la misma se cubre con cargo a oferta de empleo público o en situación transitoria de titulares con reserva de puesto o con jornada reducida, no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse nombramientos con la misma persona por un periodo superior a tres años, circunstancias que habrán de quedar debidamente reflejadas en el nombramiento. Para el cómputo del citado periodo de tres años no se tendrán en cuenta los servicios prestados antes de la entrada en vigor de esta Ley.

Las actuaciones irregulares en esta materia por parte de los órganos de personal competentes de cada una de las Administraciones Públicas y de las entidades que conforman su sector público institucional darán lugar a la exigencia de responsabilidades de acuerdo con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.

ELS DRETS NO ES GUANYEN ALS DESPATXOS, ES GUANYEN LLUITANT

#LluitemPelsServeisPúblics
#LluitaInterinaLluitaDeTotes
#NoPGE

Secció Sindical CGT Ajuntament de Barcelona

http://www.cgtbarcelona.org/ssab/
https://twitter.com/cgt_ajbarcelona