CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Sobresous per centenars de milers d’euros, contractacions a dit i greus irregularitats al consorci de serveis socials de Barcelona (CSSBCN)

Dimarts, 12 octubre, 2021

Unes denúncies que fem públiques avui i que durant els propers dies portarem a l’Oficina Antifrau per exigir responsabilitats

Fa pocs mesos, a causa del compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Consorci va veure’s obligat legalment a publicar al portal de transparència diferents informes d’auditoria de comptes dels darrers anys.

Un cop analitzades aquestes auditories des de la CGT volem denunciar que:

  • Durant els darrers anys s’han pagat centenars de milers d’euros en sobresous per sobre conveni, principalment en alguns caps de comandament.

L’any 2015[1] es van pagar en sobresous per sobre conveni 352.379.97€, l’any 2017[2]  328.726,40€ i l’any 2019[3]  256.000€ . Aquestes quantitats són només dels 3 anys fiscalitzats per diferents auditories, però sembla que s’haurien pagat quantitats similars des de la mateixa creació del Consorci de Serveis Socials, fet que podria fer arribar la quantitat d’aquests sobresous pagats irregularment a més de 2 milions d’euros, incomplint diferents articles de les Lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya durant tots aquest anys.

  • En l’informe 6/2017 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a l’any 2014, ja es va alertar de les següents conclusions:

- A l’estat del Romanent de Tresoreria la diferència entre els comptes que presentava el Consorci i els que comptabilitzava la Sindicatura eren de 612.018 € que mancaven només per l’any 2014.

- Es van pagar 3 pagues extres en alguns treballadors.

- El Consorci va tramitar la majoria de contractes per a la gestió de serveis públics sense publicitat, transparència ni concurrència pública. Dels 27 expedients fiscalitzats, 23 van ser donats d’aquesta forma, arribant a donar més de 20 milions d’€ a Empreses i Fundacions sense cap tipus de publicitat, concurrència pública i transparència per a la gestió de serveis públics. 

  • Aquestes i d’altres irregularitats es tornen a repetir en els anys posteriors on hi ha auditoria; 2015, 2017 i 2019.

- L’any 2015 es citen pèrdues per 731 milers d’euros dels exercicis 2013/14 (pàg 4).

Especialment greu és l’auditoria de l’any 2017 on es manifesta que “no es disposa de manuals del circuit de caixa en què es determini l’ús d’efectiu i el control” (pàg 68 punt 2.1), que “es va executar despesa per import de 957.840 € per la qual no es disposava de crèdit” suficient (pàg 68 punt 3) i que el “Consorci ha pagat de forma duplicada nòmines i diferents conceptes retributius” (pàg 68 punt 5.6)

Pel que fa al compliment de normativa en matèria de contractació per a la gestió de serveis públics, torna a citar-se com es realitzen contractes sense publicitat, lliure concurrència, transparència, objectivitat, ni fiscalització tal i com marca la legalitat, donant desenes de milions d’euros per a gestionar serveis socials públics a diferents Fundacions i Empreses de forma irregular i sense control.

  • Alguns contractes fiscalitzats per l’auditoria del 2017 tenen greus irregularitats; per ex. la Fundació INTRESS expedient 107/2012 inclou a la factura un concepte d’equip tècnic mensual per import de 10.000 euros que no consta especificat en el contracte (pàg 51) amb mesos que ni aporta factures, o en l’expedient 007/2015 aporta factures per valor de 4.689,84 euros quan el valor del contracte és de 110.304 euros (pag 52)
  • Denunciem tal i com ja vam fer amb el director de la DGAIA, en el cas Ricard Calvo d’ERC, com algunes d’aquestes Fundacions i Empreses tenen vincles amb els partits de govern i/o empresaris que cerquen el lucre econòmic.

Per nosaltres això és un cas greu de portes giratòries, on gerents del Consorci que són càrrecs polítics de confiança dels partits de govern (ERC-CiU/JuntsxCat), signen contractes de gestió de serveis públics (de forma irregular) per valor de diferents milions d’euros amb una fundació-empresa privada dirigida per també membres del seu mateix partit.

  • Denunciem pel que fa al procediment de selecció de personal com l’auditoria especifica que “no hi ha evidència que es doni compliment als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i concurrència que estableix la normativa bàsica” (pàg 35 informe any 2017). Un fet especialment preocupant, ja que pot implicar casos de “nepotisme-endollisme”.

Per això, en l’últim informe de Control/Seguiment de les auditories del 7 de juny del 2021 en l’apartat 32, p.10, es diu per enèsim cop que “es recomana que la selecció de personal temporal es realitzi a través de borses de treball que compleixin amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i igualtat...“ recomanació que l’empresa es nega a portar a terme.

En aquest sentit, denunciem com després de sol·licitar com a CGT primer i després des del Comitè, la documentació administrativa per la qual es van acordar els concursos de promoció de la majoria de Caps de Comandament, l’empresa ens ha respost “que no disposa de les valoracions concretes d’aquesta selecció”.

Creiem que és molt greu que una entitat pública no tingui cap procediment de caràcter administratiu de com es van fer aquestes contractacions que a més contemplen sobresous per sobre conveni, per això denunciem com la majoria d’aquests caps de comandament des del nostre punt de vista es troben contractats de forma irregular, com entre aquests hi ha diferents excàrrecs públics i membres d’ERC que a més de cobrar sobresous per sobre conveni tots aquests anys, estan en una relació contractual de fixesa laboral des del primer dia del seu contracte, mentre la majoria de treballadores ens trobem en una situació d’interinatge i temporalitat en frau de llei després de molts anys treballats.

Finalment, destaquem la gravetat d’aquestes denuncies totalment corroborades, i més en l’entitat pública de serveis socials més gran de Barcelona i la segona de Catalunya, en un context de greu crisi social i econòmica que es ve patint durant els darrers anys.

[1]Informe Definitiu de Direcció i Supervisió de Control Financer del Consorci de Serveis Socials de Barcelona per a l’exercici 2015, Pag. 7-8. https://www.cssbcn.cat/images/pdf/transparencia/Auditoria-2015_def.pdf

[2]Informe Definitiu de Control Financer: Consorci de Serveis Socials de Barcelona, Període 2017, Pàg. 30-31 https://www.cssbcn.cat/images/pdf/transparencia/INFORME_DEFINITIU_2018.pdf

[3]Informe Definitiu de Control Financer 2019, Pàg. 14-15 https://www.cssbcn.cat/images/pdf/transparencia/Auditories/INFORME_CF_SUPERVISIO_CSSB_2019_DEFINITIU.pdf