CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Treguem-nos la vena dels ulls.

Dilluns, 5 desembre, 2011

El divendres 2 de desembre l’Equip de Govern s’ha reunit amb els directors/es dels departaments i centres adscrits a la Universitat Autònoma de Barcelona per a notificar-los les retallades en PDI. A grans trets, i segons hem pogut saber des de CGT, se’ls ha comunicat que el curs vinent se suprimien els recursos de reforç i substitució i, a part, a molts departaments retallades en places estructurals. En definitiva, l’Equip de Govern ha seguit una fulla de ruta que fa temps que ha traçat i l’ha comunicada als caps de departament abans de fer-la extensible als agents socials que només dos dies abans s’havien reunit amb els mateixos vicerectors.

Aquest fet evidencia la fal·làcia d’aquestes converses, on l’Equip de Govern hi ha arribat amb un programa pràcticament tancat i només ofereix flexibilitzar la seva postura en aspectes marginals de la seva proposta de retallades. És per aquesta raó i, en vista dels resultats de les trobades tingudes amb posterioritat a la vaga del 17-N, que des de la CGT demanem a la resta de seccions sindicals mantenir una postura de fermesa que eviti legitimar un procés que dista molt de ser una negociació real.

D’altra banda, des de la secció sindical de la CGT, som molt conscients de la minva de recursos a que està sent sotmesa la UAB amb la disminució de les subvencions que rep amb càrrec als pressupostos generals de la Generalitat. És per això que hem traslladat en reiterades ocasions a l’Equip de Govern la nostra disposició a col·laborar en millorar la distribució i l’ús dels recursos econòmics i humans amb què compta la nostra universitat. A fi d’avaluar quina possibilitat hi ha de compensar la caiguda del finançament via Generalitat i les minves que suposen alguns excessos actuals, hem traslladat a l’equip de govern les preguntes que us adjuntem al final d’aquest escrit, sense haver obtingut, fins a la data, cap tipus de resposta. Igualment en aquest http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/pdf_Algunes_de_les_nostres_alternatives_a_les_retallades.pdf trobareu algunes propostes que, en matèria econòmica, fa temps que també hem fet arribar a diferents instàncies de l’Equip de Govern, i que CGT ja ha fet públiques les darreres setmanes davant tota la comunitat universitària, a través de diferents notes informatives i comunicats.

Actualment s’està dirimint el futur de la universitat pública. Sota les retallades de plantilla i d’oferta docent hi ha una ferma voluntat de devaluar l’àmbit públic de la universitat. Hi ha alternatives a la pèrdua de varis centenars de professors/es i investigadors/es. Una pot ser usar la partida de més de 7,8 milions d’euros assignada a la contractació de professors/es externs per a la docència de màsters propis (l’any 2010 era de “només” 5 milions) a garantir la continuïtat a la UAB del PDI i PAS que es vol retallar. Però l’Equip de Govern s’ha tancat en banda i es nega a estudiar-les. Ara mateix, de totes i totes nosaltres, professorat, investigadors/es, PAS i estudiants depèn fer que mesures alternatives d’aquest tipus, perfectament realitzables i més sostenibles econòmica i socialment passin a formar part de les agendes polítiques de les universitats.

Cal treure’ns la vena dels ulls i ser conscients del què hi ha en joc. Només la mobilització contínua i general podrà canviar el fosc horitzó que allotja, ara per ara, la universitat pública.

Petició d’informació econòmica adreçada al Vicerector d’Economia

Per tal de valorar i avaluar de manera acurada el projecte de pressupost de la UAB de l’any 2012 així com per conèixer de manera fefaent la situació econòmica de la Universitat i poder plantejar alternatives als acomiadaments que es deriven dels ajustos pressupostaris que es volen imposar a la UAB, vam sol·licitar des de fa temps que ens facilitessin per escrit la següent informació econòmica, atesa la nostra participació com a delegats de personal de la secció sindical de CGT en la Mesa Negociadora de la UAB:

1.- Els quadres de la liquidació dels pressupostos de despeses i d’ingressos corresponents als exercicis 2001 al 2010; des del pressupost inicial fins a l’evolució detallada de les obligacions reconegudes i als drets liquidats, així com el nivell d’execució i el grau de pagament i de cobrament per capítols. Igualment, demanar que es facilitin els balanços i comptes de resultats econòmic-patrimonials i els comptes extra pressupostaris –tant de deutors com de creditors– corresponents als exercicis 2001 al 2010. En tots els casos fer-ho de manera desglossada tant per l’àmbit estricte de la Universitat com per a les Fundacions que formen part de l’anomenada Esfera UAB.

2.- En el cas de les fundacions, desglossar el capítol de despeses de personal corresponent als exercicis 2001 al 2010, indicant el volum de diners pagats a professorat funcionari amb dedicació a temps complert per: ocupació de càrrecs en les fundacions; retribucions per tasques docents (classes, tutories etc.) i de coordinació de cursos i mestratges gestionats des de les fundacions.

3.- Facilitar el volum d’ingressos i de despeses corresponent als exercicis 2001 al 2010 vinculats als distints mestratges i cursos propis gestionats des de l’Escola de Formació Continuada, detallant la xifra global percebuda per tasques de coordinació així com per a la realització de classes.

4.- Proporcionar la relació de béns immobles amb titularitat o co-titularitat de la UAB o societats de l’esfera UAB així com, quan correspongui, els llogats o cedits a tercers així com els costos de manteniment des del 2001 fins al 2010.

5.- Informar del nivell de deute acumulat per les distintes fundacions en les que participa la UAB, desglossat any a any, pel període 2001-2010.

6.- Facilitar el volum d’ingressos i de despeses corresponent als exercicis 2001 al 2010 vinculats a convenis amb empreses detallant la xifra global ingressada com a retribució i pagament de serveis a professorat de la UAB.

7.- Proporcionar la relació no nominativa de professorat amb ingressos anuals superiors a 72.000€, detallant quina part de la remuneració obtinguda ho és per conceptes vinculats a l’article 83 de la LOU.

Secció Sindical de la CGT a la Universitat Autònoma de Barcelona

http://cgtuab.wordpress.com/

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció