CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Una plataforma d’entitats denúncia públicament la cursa d’obstacles en què s’ha convertit empadronar-se a la ciutat de Reus

Dimarts, 20 octubre, 2009

jpg_Copia_de_P1060689.jpg

Avui dimarts 20 d'octubre s'ha fet a Reus, davant l’entrada de l’oficina d’empadronament de l’OAC, una roda de premsa de presentació del manifest TOTS SOM VEINS I VEINES DE REUS i de la campanya que un conjunt d’entitats i associacions hem iniciat davant les dificultats existents actualment per a empadronar-se a Reus i les conseqüències que això comporta.


Des de fa uns mesos, fruit del decret municipal 419, de 16 de febrer de 2009, que regula l’empadronament a Reus, tot un seguit d’entitats que realitzem informació i assistència jurídica als ciutadans i ciutadanes, hem anat constatant que empadronar-se a Reus s’ha convertit en una veritable cursa d’obstacles i que un nombre significatiu de persones no poden empadronar-se a la nostra ciutat, i poden tenir, per tant, dificultats per accedir a prestacions i drets bàsics.

Des d’aquesta plataforma d’entitats entenem que:

- El decret municipal sobre empadronament no tan sols no ha donat solució a aquelles problemàtiques que pretenia combatre (la sobreocupació de vivendes) sinó que n’ha generat de noves.

- Pot afectar negativament a tot tipus de ciutadans i ciutadanes, impedint-los complir amb l’obligació que te tota persona d’inscriure’s al padró de la localitat on resideix.

- Contribueix a falsejar les dades reals de la població de la ciutat, desviant-se de la principal raó de ser d’un padró municipal: ser el registre administratiu on consten tots els veins i veïnes del municipi.

- Contempla un seguit de mesures que entren en contradicció amb la normativa estatal existent al respecte, mesures com: preeminència total de l'autorització i presència del propietari d'una vivenda per a poder-se empadronar, exigència de que els contractes estiguin inscrits al registre de finques urbanes depenent de l'Incasol, impossibilitat d'empadronar-se en una vivenda si les persones que hi estaven empadronades abans han marxat sense donar-se de baixa, etc.

Fins a finals de 2007 per empadronar-se a Reus només es necessitava aportar un document d'identitat i un contracte de propietat o de lloguer, o bé un rebut d'aigua, gas o electricitat, i si no s'era titular del contracte de propietat o lloguer una autorització escrita signada pel titular i fotocòpia del seu document d'identitat. L'Ajuntament de Reus tenia molta pressa per arribar als 100.000 habitants i acollir-se als avantatges que això suposava. Un cop aconseguit això, sembla que les coses comencen a canviar. El desembre de 2007 s'aprova el decret municipal 1728 que endureix notablement els requisits per a empadronar-se, i el febrer de 2009 aquest decret és substituït pel 419, actualment en vigor, que encara endureix més les condicions i converteix l'empadronament en una veritable cursa d'obstacles.

Per això hem elaborat un manifest criticant l’actuació de l’Ajuntament de Reus en aquest tema. En aquests moments ja donen suport al manifest 24 entitats de la nostra ciutat: 4 sindicats de treballadors/es i 2 d’estudiants, 4 partits i agrupacions polítiques, 8 associacions d’immigrants i 6 col·lectius socials: Assemblea de Joves de Reus (AJR), Associació Amazics de Catalunya, Associació Boliviana per a la Integració, el Desenvolupament i la Cultura (ABDIC), Associació Ciutadans per la Convivència i el Desenvolupament (ACCD), Associació d’Estudiants Progressistes URV (AEP), Associació d'Immigrants de Colòmbia (AINCO), Associació de Senegalesos de Reus, Associació Senegalesa de Lluita Contra la Pobresa (ASELUP), Associació Uruguaiana "Termo y Mate", Casal Despertaferro, Centre Llatinoamericà, Coordinadora Reusenca Independent (CORI), Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Comissions Obreres (CCOO), Confederació General del Treball (CGT), CSOA L'Eskerda, Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), H2O Col·lectiu GLBT, Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), La Reus Societat Civil, Maulets, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Unió General de Treballadors (UGT), Unió Sindical Obrera (USO).

En la roda de premsa hem donat a conèixer el manifest i el llistat d’entitats que el signen, hem exposat detalladament com la normativa municipal afecta als ciutadans, hem facilitat còpies del decret municipal 419 i informació sobre la normativa estatal que regula l’empadronament, i hem informat de les activitats i propostes que tenim previstes en un futur immediat.

CGT Reus


MANIFEST

Som veïns i veïnes de Reus!

(Tots i totes som ciutat)

Les entitats sotasignants considerem que són veïns i veïnes de Reus totes les persones que viuen a la ciutat, independentment de si han pogut empadronar-se o no.

Entenem que l’empadronament és únicament el reconexeiment formal d’una realitat residencial que dóna peu a drets bàsics i fonamentals com a ciutadans de la vila. Entre aquest drets estan el d’ensenyament dels nostres infants, la cobertura de protecció social de les persones necessitades, l’accés a la targeta sanitària i a la sanitat pública,…

Entenem que aquests són serveis d’interés personal i comunitari pel conjunt de la ciutadania de Reus, independentment del sexe, l’edat i l’orígen de procedència de les persones. Per tant, l’empadronament ha de tornar a ser un mer tràmit administratiu que reconegui la realitat poblacional existent.

Entenem que la forma de lluitar contra la sobreocupació i la infravivenda en els nostres barris no és dificultant l’empadronament. Dificultant l’empadronament l’administració només oculta estadísticament la realitat dels nostres barris, però no se solucionen les deficiències del mateix ni es fomenta en cap cas la convivència. Tantmateix, els puntuals fraus que es puguessin produir, han de ser detectats i corregits per l’administració, però mai actuant preventiva i generalitzadament, vulnerant l’esperit de registre de veïnatge del padró i perjudicant a la majoria de veïns i veïnes que volen empadronar-se allà on viuen.

Per tot això demanem a l’Ajuntament de Reus, que reconsideri l’actual Decret d’Empadronament (decret 419 de febrer de 2009) i corregeixi les dificultats que actualment s’estan donant per reconèixer com a veïns a totes les persones que viuen a Reus. En aquest procés ens oferim a l’administració com a interlocutors per tal de treballar en benefici de la nostra comunitat

20 d'octubre de 2009

- Animem a posar-se en contacte amb nosaltres a totes aquelles persones que tenen problemes per empadronar-se a la nostra ciutat, per tal d’exposar-nos el seu cas.

- Invitem a les associacions de veïns i altres entitats ciutadanes a reunir-se amb nosaltres per tal informar-los de la normativa existent sobre empadronament i de com el decret municipal afecta negativament als ciutadans.

- Organitzarem un acte públic sobre el tema per tal de donar-lo a conèixer a totes aquelles persones interessades i debatre sobre les seves conseqüències.

- Fem una crida al teixit associatiu de la ciutat a adherir-se a aquest manifest.


Enllaços d’interès sobre les normatives estatals que regulen l’empadronament:

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (aquest document de l’ajuntament d’Alacant és molt entenedor, ja que incorpora les modificacions posteriors):

http://www.alicante-ayto.es/documentos/urbanismo/lbrl.pdf

- Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol. Ens interessa el Títol II:

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1690-1986.html

- Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior:

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2612-1996.html

- Resolució de 4 de juliol de 1997, conjunta de la Presidenta de l’INE i el Director General de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre el Padró:

http://www.canarias365.es/documents/telde/Instrucciones.Padron.pdf

- Document de l’INE, on defineix el Padró i esmenta la legislació per la qual s’ha de regir la seva gestió:

http://www.ine.es/metodologia/t20/t203024566.htm

- Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions públiques, interessant l’article 35 F:

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html

- A la pàgina 47 d’aquest informe, el Síndic de Greuges fa unes recomanacions que l’Ajuntament de Reus ignora, sobre el tema de fer del Padró un instrument per a tractar la sobreocupació d’habitatges:

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/2161/Informe%20Empadronamentok.pdf


Com recullen la notícia diversos mitjans informatius:

- Reus Digital:

'El procés d'empadronament és una cursa d'obstacles'

Un grup de col·lectius de Reus vol que es reconsideri l’actual Decret d’Empadronament

www.reusdigital.cat/index.php?command=show_news&news_id=9810

- DelCamp.cat:

Entitats i associacions inicien la campanya 'Tots som veïns i veïnes de Reus'

La campanya vol denunciar les dificultats d'alguns col·lectius per empadronar-se

www.delcamp.cat/index.php?command=show_news&news_id=3387

- Pobleviu

24 entitats reusenques denuncien els entrebancs en l'empadronament

www.pobleviu.cat/index.php?id_categoria=17&madre=7&id_noticia=1358

- Canal Reus TV

La plataforma 'Som veïns i veïnes de Reus' demanen a l'ajuntament que modifici el decret d'empadronament

www.canalreustv.cat/noticies/detall.php?id=1286

- Diari El Punt

La plataforma Som Veïns i Veïnes de Reus diu que empadronar-se «s'ha convertit en una cursa d'obstacles»

www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/94532-la-plataforma-som-veins-i-veines-de-reus-diu-que-empadronar-se-lsha-convertit-en-una-cursa-dobstaclesr.html

- Tinet Digital

23 entitats de Reus demanen que es 'corregeixi' el decret d'empadronament

www.tinet.cat/portal/sheet-show.do?id=41441&shortcut=2