CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Vaga Indefinida a Iberboard a Alcover

Dilluns, 4 novembre, 2019

image.jpg

Des de l'inici de la prestació de serveis per part dels treballadors en Iberboard Mills SL i després d'haver passat per un concurs de creditors, els conflictes laborals amb l'empresa adjudicatària no han cessat. Ja abans de l'adjudicació de la unitat productiva de Abelan Catalana a Iberboard Mill, aquesta empresa pretenia reduir els salaris dels treballadors en gairebé un 20%, proposta que va ser rebutjada per l'assemblea de treballadors de manera taxativa. A partir d'aquí no ha existit pau social pel fet que l'empresa sortint Abelan Catalana va deure als treballadors una sèrie de quantitats econòmiques de les quals Iberboard Mill no s'han volgut fer càrrec, la qual cosa ha comportat a una impugnació col·lectiva en reclamació de dret i quantitat per aquests imports. Ha estat impossible arribar a cap mena d'acord amb l'empresa.

Posteriorment a aquesta situació, i una vegada publicada la revisió salarial de 2018, l'empresa lluny de respectar els drets i condicions més beneficioses dels treballadors, va procedir a incrementar únicament els conceptes establerts en el conveni col·lectiu, obviant el dret adquirit d'aquests al fet que l'increment es realitzés sobre la totalitat del salari brut anual que venien percebent, amb l'agreujant a més de que no s'ha procedit a pagar endarreriments i s'ha procedit a absorbir complements personals que apareixien en les nòmines dels treballadors, quedant compensat per tant l'increment dels rebuts de salaris. Després d'un intent de mediació davant el Tribunal Laboral de Catalunya va ser impossible arribar a un acord per la negativa de l'empresa a incrementar els costos en 60.000 euros anuals, oferint-se per part de la representació social la possibilitat de fraccionament dels endarreriments. Com ja s'ha manifestat aquest intent va ser infructuós, però a més en aquest cas amb l'agreujant que la pròpia empresa va sotmetre a la comissió paritària del conveni la consulta de com havia de realitzar-se l'increment salarial, venint a respondre aquesta a la consulta realitzada que l'increment salarial havia d'aplicar-se segons els pactes que els treballadors tinguessin amb l'empresa anterior. L'empresa ha obviat la resposta de la comissió paritària i ha procedit a realitzar els increments únicament sobre els conceptes de conveni tal com ja s'ha manifestat anteriorment, fet que ha suposat que la representació legal dels treballadors hagi hagut d'interposar una altra demanda de conflicte col·lectiu davant el Jutjat social, previ intent de conciliació davant el Tribunal Laboral de Catalunya.

Però per si no en tenien suficient, l'empresa durant el mes de juny de 2.019, ha plantejat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació ( d'ara endavant ERTE), procedint a sol·licitar la suspensió de les relacions laborals de parts dels treballadors des del mes de juliol fins al mes de desembre de 2.019, i efectivament s'han procedit a suspendre les relacions laborals durant els mesos de juliol i agost de part dels treballadors de l'empresa. Ha estat impossible arribar a un acord amb l'empresa en aquest expedient de regulació d'ocupació posada que aquesta ha actuat de mala fe sobre la base del següent:

– Davant la negativa del comitè d'empresa de no acceptar els termes del ERTE, l'empresa ha proposat de manera individual a mes de 15 treballadors el dur a terme una bossa d'hores, és a dir, no afectar-los pel ERTE a canvi que recuperessin les hores no treballades, pactes que han de considerar-se nuls per sobrepassar el nombre de treballadors afectats per aquests acords. Pel nombre de pactes realitzats, aquesta negociació s'hauria d'haver dut a terme de manera col·lectiva.

– Existeix una mala fe manifesta per part de l'empresa en el sentit que la direcció de la mateixa omet al Comitè d'Empresa per a aconseguir el seu propòsit.

– Per part de l'empresa no es va oferir cap alternativa més als treballadors, ni tan sols la compensació econòmica per les diferències existents entre la prestació per desocupació i el salari que havien de percebre.

– D'altra banda, l'afectació dels treballadors s'ha realitzat en cap de setmana (divendres, dissabtes i diumenges) el que ha suposat l'agreujant que molts dels treballadors hagin perdut el plus festiu entre altres.

– Però a més i el més greu és que el ERTE es basa en causes productives, causes que entén la part social que han estat inexistents ja que el decrement de vendes al qual es fa referència en l'expedient de regulació d'ocupació ha estat totalment puntual i conjuntural a causa del període vacacional ja que a tall d'exemple, durant el mes d'agost, estant treballadors afectats pel ERTE , s'han realitzat mes de 900 hores extraordinàries i alguns treballadors han treballat durant el seu període vacacional.

– Entenem que l'actuació de l'empresa és total i absolutament discriminatòria respecte dels treballadors afectats pel ERTE. S'ha condicionat l'afectació dels treballadors del ERTE a l'acceptació per part dels mateixos d'una bossa d'hores.

La representació legal dels treballadors, ha hagut d'interposar una altra demanda en conflicte col·lectiu per a impugnar aquest expedient de regulació d'ocupació i exigir la nul·litat d'aquest.

Finalment i com a colofó de tots els fets anteriors , el mes d'agost de 2.019, per part de l'empresa es comunica l'inici del període de consultes d'un despengi salarial, en haver estat publicat el nou conveni col·lectiu així com les taules salarials de 2.019. Evidentment la representació legal dels treballadors no aquesta en absolut d'acord amb el plantejament del despengi pel que es tanca el període de consultes sense acord.

Per part de l'empresa s'ha procedit a sol·licitar mediació davant la comissió paritària del conveni, havent-se celebrat la mateixa el passat dia 7 d'Octubre de 2.019 sense acord. En aquesta mediació es va posar de manifest per part dels treballadors de nou el dret dels mateixos al fet que l'increment es realitzés sobre la totalitat del salari brut, punt en el qual l'empresa no està d'acord . Sobre la base de l'anterior , la part social es va negar a arribar a un enteniment, per això també s'ha interposat demanda en conflicte col·lectiu a l'efecte de que es declari la nul·litat d'aquest expedient.

A més dels fets anteriors, cal posar de manifest l'ingent nombre de baixes per incapacitat temporal de molts treballadors de l'empresa a causa de les males condicions de seguretat en les quals aquests treballen. L'empresa no realitza formació als treballadors i els canvia constantment de lloc. Incompleix mesures de seguretat i higiene bàsiques i això provoca accidents laborals que posteriorment esdevenen en baixes mèdiques.

Per tant i a la vista de “iter” els treballadors de l'empresa Iberboard Mill SL han acordat per majoria de la seva assamplea exercitar el seu dret a la vaga, reivindicant els següents punts:

– El pagament de tots els endarreriments generats pel concurs de creditors, tant per pagues extraordinàries no abonada, com per les diferències salarials no abonades pel fons de garantia salarial, així com els endarreriments reportats des de 2.014 a 2.019.

– L'aplicació de l'increment salarial de 2.018 conforme a la totalitat del salari brut de cada treballador així com el pagament dels endarreriments generats.

– L'aplicació de l'increment salarial de 2.019 conforme a la totalitat del salari brut de cada treballador així com el pagament dels endarreriments generats, quedant sense efecte el procediment de despengi iniciat per l'empresa .

– L'anul·lació immediata de l'Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació i la reposició immediata dels imports deixats de percebre per part dels mateixos lloc que s'ha acreditat que no existeix cap causa per a l'aplicació d'aquest.

– La prestació de servei en condicions segures així com la formació dels treballadors tant en prevenció de riscos com en l'acompliment de les seves tasques a l'efecte d'evitar accidents de treball i,

– Finalment, i lloc que alguns membres del Comitè d'Empresa se'ls ha vulnerat el dret fonamental a la llibertat sindical mitjançant una sèrie d'actuacions dutes a terme per l'empresa, exigim que els permetin exercir les seves funcions de representació de manera lliure i sense coaccions. Afegint l'acomiadament de 2 prims el divendres dia 11 d'Octubre de 2019 , el de CGT i un delegat electe d'UGT, adscrit a CGT

– divendres passat van anar també acomiadats 3 treballadors més de la plantilla tots els acomiadaments al·legant causes estrictament econòmiques, per la qual cosa requerim la seva incorporació i aquesta batalla la guanyem van tornar al seu lloc de treball .

Entrada al Web de la CGT de l'Alt CAmp-Conca

img-20191103-wa0033.jpg

image.jpg

img_20191104_190200.jpg.png

img_20191105_222411.jpg

img_20191105_222457.jpg

img_20191105_222439.jpg