CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CCOO i UGT accepten l’ERO a SEAT, mentre CGT el rebutja i presenta un contrainforme

Dimecres, 24 juliol, 2013

CGT presenta contrainforme a l´Expedient de Regulació d´Ocupació:

Acord de l'ERO 2013 a Seat signat per CCOO i UGT:

VALENTIN REJON BAYO, amb DNI núm i JUAN CARLOS OTERO, amb DNI n º en nom i representació de les Seccions Sindicals de la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT) en els centres de SEAT de Martorell i Zona Franca respectivament, tots dos amb domicili a efectes de notificació, a Crtra d'Esplugues 46, 08940, Cornellà de Lobregat, per mitjà d'aquest escrit, presenten INFORME CONTRADICTORI l'EXPEDIENT DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ DE SUSPENSIÓ TEMPORAL DE CONTRACTES PRESENTAT EL 8 DE JULIOL DE 2013, AMB NUMERO 1.755/2013.

Amb aquest document realitzem les següents AL · LEGACIONS

PRIMERA. - Que la interposició de sol · licitud d'expedient de regulació d'ocupació, ha estat comunicada a la Representació Social en data 8 de juliol de 2013, pel qual se sol · licita la suspensió temporal de contractes de 9.239 persones, d'un total de plantilla de 11.797, per als centres de treball de l'empresa a Martorell i Zona Franca. El nombre d'expedient l'hem conegut amb data d'avui ja que els documents de petició de l'ERO no van entrar oficialment a la Delegació Territorial de Treball, fins el 18 de juliol.

Aquesta sol · licitud es divideix en tres peticions diferenciades pel tipus d'afectació temporal i personal:

- Des de setembre fins a desembre de 2013, suspensió diària en una escala de 357-571 persones en rotació d'atur en totes les línies de producció dels models SEAT.

- També des de setembre fins a desembre de 2013, suspensió contractes durant 16 dies per a la línia de producció L3, del model Audi Q3.

Durant tot l'any 2014, suspensió de fins a 35 dies per 3810 persones de l'anterior L2, models León i Altea.

Finalitza la empresa, en la presumpta aplicació d'aquestes mesures, sol · licitant un "totum revolutum" pel qual sol · licita que el total de les jornades de suspensió, que quantifica en 214.978, es puguin realitzar de manera aleatòria per l'empresa, tant en el personal com en el temporal i en qualsevol de les línies de producció.

SEGONA. - Que es fonamenta la petició de l'empresa en causes organitzatives i productives, presumptament per la falta de comandes i la baixada de vendes en el sector de l'automòbil durant els últims mesos. Aquesta qüestió queda rebatuda pel present informe en tant que la situació que la mateixa empresa SEAT reflecteix en les dades de l'informe i memòria de la petició de l'ERO, desmenteixen categòricament la necessitat d'aquestes suspensions de contractes i situen més aviat una estratègia productiva i organitzativa que l'empresa pretén sigui pagada i subvencionada amb cost a l'erari públic.

TERCERA. - Que com a argumentació general, la CGT a SEAT plantegem algunes qüestions de l'entorn econòmic:

- Que l'evolució de les vendes del sector de l'automòbil, causa central ludida en els ERO per part de totes les Empreses de l'Auto, així com per les empreses auxiliars, components de l'acte i subcontractes del metall, no pot ser motiu de resoldre els problemes del mercat (adaptació dels recursos a la demanda) sempre a costa del factor treball, llançant gent al carrer bé de forma permanent, bé de forma temporal i traslladar els costos a l'erari públic, trobant-nos davant un possible frau de llei que les administracions, i ara la judicatura, han d'impedir en base al seu mandat constitucional: vetllar pel bé públic en una economia social de mercat.

- Que les variacions de la demanda són producte de les turbulències financeres viscudes en els últims anys que tenen l'origen en la financiarització de l'economia, convertint-la en un "casino" on s'aposta a veure qui "roba més i millor". Les autoritats mundials i estatals es limiten a ajudar els culpables d'aquesta situació amb ajudes multimilionàries als bancs i aplicant polítiques antisocials com les Reformes Laborals que els diferents governs estatals han imposat al món laboral. I tot això en nom de la "llibertat de moviment de capitals", confonent, enganyant i estafant a milions de persones, en nom del mercat.

QUARTA. - Que l'empresa basa única i exclusivament la justificació de la mesura presentada, en la situació del mercat espanyol. No obstant això, la pròpia empresa reconeix en el seu balanç de 2012 que l'exportació abasta el 75% de la producció que es realitza a Martorell. Una prova evident d'aquesta manca de rigor en la justificació de l'empresa, és que el model Q3 que VW-Audi està sent comercialitzat per tot el planeta.

Argumenta l'empresa una situació econòmica negativa en l'estat espanyol.

Efectivament, els sous cada cop més baixos, la precarietat i la incertesa en els contractes o la pèrdua constant de les condicions laborals, generen una absoluta desconfiança en el consum que impossibiliten a més del 70% de la població adquirir productes com l'automòbil. Però de tot això hi ha responsables, quan no culpables, persones com el fins ara, president d'ANFAC i president del Consell d'Administració de SEAT diuen contínuament a modificar lleis i destruir drets laborals com a presumpta manera d'acabar amb aquesta crisi, quan s'està demostrant que aquestes mesures són precisament la causa. Curiosament aquestes persones arriben a xifres de sous i bonus empresarials que superen els 10 milions d '€ en un sol any.

Aprofundint en aquesta falta de rigor, l'empresa amaga les dades de mercat que poden donar-nos el veritable nivell de necessitats de producció: SEAT ha augmentat un 11,5% les vendes a nivell mundial i continua creixent. I el mercat mundial, lluny de ser un escenari negatiu, té una progressió descaradament positiva amb un augment en el període 2005, 2012 d'un 35%. Període que, cal recordar contempla tot el cicle econòmic anomenat crisi, des de 2007 fins avui. Si la marca SEAT, al principi, no ha pogut optar a parts importants d'aquest mercat en alça malgrat la tan esmentada crisi, ha estat per decisions de l'amo de SEAT, el Grup VW.

Dades OICA

Quant a la situació del Grup VW, propietari en un 100% de les accions de SEAT, l'any 2012 ha significat un nou rècord de producció i vendes, arribant als 9,25 milions de vehicles, amb un augment sobre les xifres de 2002 del 92,71% i sobre 2009, pitjor any de la crisi per VW, d'un 56,78%.

Pel que fa als beneficis, de nou han significat un rècord històric amb 21.717.000 d '€.

CINQUENA. - Que les dades de l'empresa, contradiuen abultadamente qualsevol justificació en matèria d'excedent motivat en la menor producció d'unitats. Tampoc es pot reconèixer unes causes fonamentades en una menor realitat en les vendes ja que les dades públiques d'aquest factor contradiuen totalment aquesta argumentació de l'empresa.

Analitzant les dades presentades per l'empresa, en el mateix ordre de les fulles numerades del document memòria-informe, podem comprovar la manca de justificació de les seves pretensions:

· Pag 8, la previsió que ens presenta és de millora de vendes per a 2013 i 2014. Però a això cal afegir que les dades del primer semestre de 2013 signifiquen un augment del 11,5% de vendes en el món (180.100 unitats). De mantenir aquesta demanda, existiria un augment del 15,76% respecte a les previsions de vendes que la mateixa empresa s'estableix en l'informe per al 2013, de 306.774 unitats.

· Pag 9 la previsió que ens presenta també és de millora de la producció. En efecte, la pretesa causa productiva per proposar un ERO de suspensió queda totalment desacreditada quan l'empresa reconeix unes previsions de producció per als anys 2013 i 2014 que superen en un 3,38% i en un 9,88% respectivament als anys anteriors .

· Pag 10 a la previsió de producció per aquest any situen 390.089 cotxes. Aquesta xifra està basada en l'anomenat Programa Operatiu (PO) del mes de setembre. Segons les dades oficials de l'empresa, als quals hem pogut accedir:

o En el cas de l'Ibiza, o línia 1, les setmanes de més producció dels quatre mesos que falten, parlen d'un augment de producció, no de reducció. Des de març, data en què es va passar a treballar en dos torns en lloc de tres, amb la desaparició de 400 llocs de treball, la producció ha estat a 3.250 cotxes, de mitjana per setmana. No obstant això en els mesos de setembre a desembre de 2013, aquesta mitjana puja a 3.315, un 2% més, amb 65 cotxes més setmanals.

o Quant a la producció del model León, o línia 2, el resultat és molt semblant. En els primers set mesos de l'any la mitjana de fabricació setmanal coincideix amb l'anterior línia en 3.250. Per als mesos finals de 2013 la producció mitjana setmanal puja un 1,75%, amb 57 cotxes setmanals més.

· Pag 10 també es planteja en aquesta pàgina que per a l'any 2014 les produccions totals són de 428.628 cotxes, 1 9,88% d'augment. Per tant no té cap sentit que l'empresa plantegi un sobrant de plantilla. Més aviat serien majors necessitats de nova mà d'obra (recordem que s'han acomiadat 400 ETT més els 259 que estan acomiadant al mateix temps que aquest ERO) per la baixada de produccions de la línia del model Ibiza. Per tant aquestes dades desmenteixen el punt posterior en què l'empresa pretén presentar com excedent una major fabricació de cotxes a la línia 2 o línia del lleó i Altea. Les línies 1 i 3 mantenen les produccions i la pròpia empresa, no sol · licitant cap mesura per a aquestes línies, elimina qualsevol justificació d'excedent de jornades per a aquest any en aquestes línies.

· Pag 14. L'empresa xifra un excedent de 180 persones per la desaparició de la producció del model Exeo. No obstant això la realitat que podem comprovar en tots els tallers és que aquests treballadors i treballadores han estat reubicats en llocs de treball directes, amb càrrega, que estaven sense ocupació. De fet la majoria han servit perquè la producció es pugui realitzar complint amb normes de rotació de càrregues o de asseguraments de la qualitat que no s'han realitzat en els últims mesos, i especialment des que els 400 treballadors d'ETT van ser acomiadats de les seves posats en SEAT. Per això tots els sindicats presents en el Comitè Intercentres no hem reconegut cap sobrant en aquest sentit.

· Pag 15, l'empresa, en una demostració de la poca argumentació que aporta a aquest ERO, situa com un intent de justificació, la reducció de tres a dos torns en la línia de l'Ibiza, al març. Precisament la pèrdua d'ocupació dels treballadors d'ETT va ser la conseqüència d'aquesta decisió. No es pot, per tant, tornar a justificar un excedent per aquest motiu. Encara més, plantejar que hi ha excedent perquè tenien pensat dedicar persones al tercer torn de la línia, és un altre exercici d'incongruència: la plantilla posicionada actualment està realitzant les produccions que a més augmentarien en 65 cotxes setmanals. No hi ha per tant excedent en cap cas.

· Pag 16. l'empresa reitera, aquesta vegada de manera més descarada, el presentat en l'ERO de 2009: el presumpte excedent està basat en millores de temps i desaparició de treballs que no són ni assegurances ni probables, per tant són pura especulació. L'empresa va recollir el 2009, 272 posats a desaparèixer i ara recull entre 357 i 571, havent rebaixat aquestes especulacions a 217-427, respectivament.

Barreja l'empresa aquest aspecte amb reduccions de plantilla per l'avanç en el llançament del model León. Aquest excedent no el podem reconèixer sense més dades concretes ja que estan sustentats també en una especulació. No obstant això l'empresa amaga, i per tant actua de mala fe, a l'assenyalar la regularització dels models 370 i 371 com a font d'excedent sense tenir en compte ni assenyalar el llançament del model 373.

Com podem comprovar en el quadre recollit al final de la pàgina 4 del present informe, per a la línia del Lleó, el model 373 (familiar ST) s'introdueix precisament a partir de setembre. Per tant, recollint el mateix plantejament de l'empresa de més necessitats per un nou llançament, el que es produiria en aquesta línia és un augment de personal i no un excés.

· Pag 18 l'empresa planteja 16 dies de no producció per a la línia 3, de setembre a desembre d'enguany. Hem de plantejar la nostra oposició a la possibilitat que aquests dies es cobreixin amb un ERO.

L'empresa, ha aportat en les reunions mantingudes amb la Representació Social el resum de la borsa d'hores que estableix el Conveni Col · lectiu. En aquestes dades es pot concloure que la situació de la borsa d'hores té una mitjana en negatiu de 5,5 dies al centre de Martorell. En el cas, concret de la línia 3, la situació és de 1,9 dies en negatiu. El Conveni Col · lectiu preveu, en l'art. 74.2.3, la possibilitat d'arribar a un compte col · lectiva de fins a 35 dies en negatiu. Com podem veure, el marge per acumular els 16 dies en el compte d'hores de la plantilla afectada seria del 45,71% d'aquest marge.

Per tant, es prova que no s'han aplicat totes les mesures de flexibilitat contemplades internament, abans d'iniciar o plantejar qualsevol expedient, tal com recull també l'art. 74.2.4 del Conveni Col · lectiu.

· Pag 19 es troba en aquesta pàgina l'aspecte més inacceptable de l'informe de l'empresa i una prova palpable de la frivolitat amb què sol · licita o presenta aquest expedient; l'empresa basa la petició del 62,03% de les 214.978 jornades, per la mesura tercera referent a l'any 2014, en un augment del 27,86% de producció de la línia. En efecte, mentre les línies 1 i 3, es mantenen en les seves produccions i no es planteja per tant cap mesura d'excedent, és precisament en la línia que comporta tot l'augment de producció, la qual apareix amb 35 dies d'excedent i 133.350 jornades . És a dir, l'empresa pretén produir 38.089 cotxes més forçant la producció a 980 cotxes per dia, amb la mateixa plantilla, a major ritme de treball que aquest any i després enviar 35 dies a casa per cobrar aquests salaris de l'INEM.

Per a aquest sindicat no només és impossible reconèixer aquest excedent per inacceptable i manifestem obertament que el que aquestes dades indiquen és una major necessitat de mà d'obra.

· Pags. 20, 21 i 22, en aquestes pàgines l'empresa pretén quantificar de manera detallada, l'excés de manera que sembli creïble tot l'argumentari anterior que ha estat igualment desacreditat pels punts anteriors. L'únic objectiu és arribar a la quantitat de 214.978 jornades per als 16 mesos. Aquest és el seu verdaderoobjetivo, un total de jornades a la seva disposició.

· Pag 23 i 24 aquest és un dels veritables objectius de l'empresa en aquest ERO, disposar de la flexibilitat que té recollida per conveni i augmentar la seva capacitat unilateral d'aplicar calendaris i produccions, aconseguint al mateix temps que els costos vagin a càrrec l'erari públic.

o quant a la determinació de dies de suspensió, deixen clar que seria alguna cosa al seu lliure albir i no basat en produccions o previsions ja que les línies L1 i L3, produeixen en el seu conjunt 450 cotxes més que en 2013 i la línia 2 té 1 27,86% d'augment de producció.

o Quant a la determinació de les persones afectades, els exemples d'EROs anteriors parlen de "sobrants" discriminatoris amb les reduccions de jornada, absentistes ...

Aquesta és una contradicció palmària en la documentació que l'entendre d'aquest sindicat fa rebutjable totalment l'artifici d'aquest ERO, s'especifiquen les causes de la petició i la petició concreta de mesures, però posteriorment, en l'aplicació de les mesures del que fa la empresa és deixar clar que el que vol és una flexibilitat a la carta sense més límits que tenir a la seva disposició 214.978 jornades

Més informació:

http://www.cgtbarcelona.org/cgtseatmartorell/

- YOUTUBE CGT SEAT

- FACEBOOK CGT SEAT MARTORELL

- TWITTER CGT SEAT

- WEB CGT COMPONENTS

- TWITTER CGT COMPONENTS

Resum darrera reunió prèvia a l'acord de SEAT-CCOO-UGT:

ERO SEAT - INFORME CGT SEAT DE LA 5a REUNIÓ 22/07/2013

En aquesta reunió l'empresa aporta un esborrany del que s'ha parlat en l'última reunió perquè a les 4 de la tarda es doni resposta per part de tots els sindicats. Passem a l'acta de la passada reunió. En el debat de l'acta sorgeixen alguns temes sobre el que la majoria sindical ha anat acceptant en les reunions anteriors:

Formació i el 100% de complement. I l'empresa aclareix que per cobrar el 100 cal estar el 75% i no es poden evitar dies sencers.

L'empresa informa que la reunió del calendari de setembre i octubre serà abans del 31, el 24 o 30 de juliol.

Plantegen que durant l'ERO els calendaris s'informaran en la comissió de seguiment. Prenem nota i anunciem que la CGT denunciarem si es fa així.

Es tanca l'acta i l'empresa diu que passa a llegir el possible acord. Es llegeix un esborrany i es lliurarà una còpia a cada sindicat i ens tornem a veure a les 4 per veure si se signa. En la lectura sorgeixen alguns temes que es debaten:

La majoria sindical sembla tenir problema en l'aplicació de l'ERO en qualsevol segment durant tot el temps, cosa que la CGT ja vam plantejar que era un abús per part de l'empresa.
Es debat que els exclosos tinguin feina, no que "procuri" donar treball.

La prelació d'aplicació per als dies de no treball serà: Jornada Industrial, borsa d'hores positiva i després bossa negativa.

En el text està escrit que l'empresa farà els calendaris i els comunicarà tant als signants com a la Representació Social.

S'acaba amb el punt de la Formació i la comissió de seguiment.

Es parla de la voluntarietat i de les condicions de notificació. També del concepte de permisos que s'exclouen de l'ERO, vacances, plans de carrera. I al final s'entra en el que es paga, 80% amb límit del 90%.

A la tornada de la reunió de les 4 de la tarda, es plantegen una sèrie de temes per al canvi del document.

No pot haver.recuperació de cotxes mentre hi hagi ERO.

La majoria sindical planteja aclariments sobre serrells de terminis d'avisos, lactància, pla de pensions ...

Que l'ERO a l'any 2014 només ser podria aplicar en altres línies, sí ho acorden en la comissió de seguiment. Sí no, només s'aplicaria en la 2.

Que l'avís per l'afectació sigui amb cinc dies d'antelació o no va a l'ERO, això ha d'estar escrit i complir-lo.

Pel que fa a la rotació cal posar criteris si no hi ha voluntaris: que passi tothom.

Que el passat ERO haver gent de.pintures que mai anava a l'ERO.

Excloure els que tinguin menys dels 120 dies de treball.

Que a la tornada de l'ERO s'ha d'anar al mateix lloc.

No volen una comissió de seguiment per informar, si no per decidir.

Que els que estan afectats per la reducció de borsa d'hores acumulades, no tinguin interferència amb l'ERO.

Demanen que els majors de 53 anys se'ls doni feina, no es procurarà donar feina.

La CGT hem plantejat:

Esperem que si algun sindicat accepta aquest ERO, que no es faci ni una hora extra, ni hores acumulades fora de jornada o dissabtes per a recuperació de cotxes a Martorell, ni treball en festiu com els 150 en cap de setmana a la Zona Franca.

Davant la negativa de cobrir llocs de treball per permetre la rotació en aquells considerats de risc de salut moderat, la CGT denunciarem ja que estem parlant de 300 llocs que eliminarien aquest suposat excedent dels quatre mesos.

També hem assenyalat que si algun sindicat acorda un ERO en el qual l'empresa reconeix que les mesures de millora creen excedent, es paralitzin totes les mesures de millora perquè no es produeixi més excedent de plantilla en un futur.

Finalment, hem preguntat la raó de per què es va a deixar de produir el Q3 per la Xina a partir de setembre, un dels mercats de més producció (possiblement la corresponent als 16 dies)

A continuació hem lliurat a l'empresa l'informe contradictori que ja hem repartit pels correus de costum i que adjuntem.

A la tornada d'un nou recés l'empresa ens "sorprèn" amb una nova reducció de 60 persones PERQUÈ SI DESPRÉS CAL QUE VINGUIN ALGUN DISSABTE A RECUPERACIÓ DE COTXES AL LLANÇAMENT DEL LEON EL PUGUIN FER

Sobre la tornada al mateix lloc, l'empresa accepta que sigui al mateix taller, segment i funció.

Sobre la possible desafectació de dies sencers tant el 2013 com 2014, acorden 48 per informar el canvi d'un dia d'ERO de tota una línia!!, Finalment passarà a ser d'una setmana a la comissió de seguiment i cinc dies per a la plantilla.

La CGT situem que això és una ultraflexibilitat que contradiu conveni i Estatut dels treballadors (calendari a la carta) i que denunciarem després de la valoració dels nostres serveis jurídics. Volen eliminar la negociació de calendari i que l'empresa el pugui canviar amb una setmana

Finalment la majoria sindical planteja una clàusula de garantia d'ocupació i que es tingui als d'ETT en compte per quan calguin contractacions. L'empresa ho accepta

Han posat un apartat per poder desafectar gent per recuperar Cotxes en feiner
I han ficat els aparteu l'ocupació i de les ETT.

La CGT Hem plantejat que volem que consti en acta una sèrie de preguntes:
Que consti nostre plantejament contrari al tractament del Calendari ja que ha de seguir sent el Comitè Intercentres qui negociï aquest aspecte.

Tot i que valorem l'apartat que a última hora ha plantejat la majoria sindical, ens reservem les denúncies pertinents amb aquest col · lectiu que es troba ara mateix davant un ERO d'acomiadaments, fruit de la decisió de SEAT d'aplicar un ERO injustificable.

Sabedors d'una reunió amb els màxims dirigents sindicals alemanys, just abans d'aquest ERO, on es va insinuar que calia acceptar aquest ERO per poder tenir el SUV, exigim a l'empresa que no hi hagi cap qüestió més contra la plantilla i s'anunciï de una vegada per totes, l'adjudicació d'aquest model. L'empresa i la majoria sindical han negat que l'esmentada reunió s'hagi tractat sobre l'ERO.

Hem preguntat a l'empresa si pagarà alguna quantitat en concepte de cànon sindical per la negociació d'aquest ERO. Hem de dir que ens alegrem que tant l'empresa com la majoria sindical hagin negat rotundament aquests pagaments, i esperem que segueixi sent sempre així.

L'empresa s'ha negat a posar en l'acta final aquestes preguntes, pel que no vam signar la cinquena acta del procés de consultes. La majoria sindical ha procedit a signar l'acta i l'acord d'aplicació de l'ERO.

CGT SEAT

Attached documents

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció