CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Pautes d’autodefensa: com reclamar les bestretes de desplaçament a les Mútues

Dimecres, 17 gener, 2024

Els desplaçaments a les citacions mèdiques de les Mútues han de ser abonades a la persona treballadora. Cal fer-ne la sol·licitud i justificació a la delegació de la mútua.

L'Ordre TIN/971/2009, de 16 d'abril i la Resolució de 21 d'octubre de 2009 regula totes aquestes qüestions.

EN CAS D'ACCIDENT DE TREBALL O MALALTIA PROFESSIONAL TENS DRET AL FET QUE LA MÚTUA T'ABONI EL COST DELS TRASLLATS NECESSARIS PER A REBRE ATENCIÓ SANITÀRIA. 

Persones residents en la mateixa localitat de la qual es presti l'assistència sanitària 

Els beneficiaris de l'assistència sanitària derivada de riscos professionals tindran dret a l'abonament de la compensació per desplaçament en mitjans de transport col·lectiu, inclòs el taxi, quan: la seva utilització sigui prescrita pel facultatiu que els atengui o els presti l'assistència sanitària i sigui autoritzada per la mútua per no existir un altre mitjà de transport, o quan l'existent no tingui servei que s'ajusti a la data i hora de la citació mèdica.

Persones residents en diferent localitat de la qual es presti l'assistència sanitària 

Aquestes persones tindran dret a l'abonament de les despeses de desplaçament en:

  • Autobús.
  • Taxi, només quan la utilització d'aquest mitjà de transport sigui prescrita pel facultatiu que atengui o presti l'assistència sanitària per ser exigit per raons mèdiques.
  • Vehicle particular.

 

COMPAREIXENÇA EN CASOS DE CONTINGÈNCIES COMUNES O PROFESSIONALS REQUERIDES PER LES MÚTUES PER A LA REALITZACIÓ D'EXÀMENS MÈDICS.

Persones residents en la mateixa localitat de la qual siguin citades a reconeixement mèdic.

Als beneficiaris que siguin citats a reconeixement mèdic se'ls abonaran les despeses de desplaçament en mitjans de transport col·lectiu. Només s'abonaran les despeses de desplaçament en taxi o en ambulància: quan l'estat del malalt requereixi l'ús d'aquests mitjans de transport, sent necessari que això ho certifiqui la mútua.

Persones residents en diferent localitat de la qual siguin citades a reconeixement mèdic.

Aquestes persones tindran dret a l'abonament de les despeses de desplaçament en:

  • Autobús.
  • Taxi, només quan l'estat del malalt impedeixi el desplaçament en els referits mitjans de transport col·lectiu, sent necessari l'informe favorable del facultatiu de la mútua.

L'abonament d'aquestes despeses es justificarà mitjançant la presentació del bitllet.

En el cas que s'utilitzi vehicle particular s'abonaran les despeses de desplaçament sense necessitat de cap justificació. S'abonen a raó de 0,19 euros per quilòmetre (2024).

En el supòsit de desplaçament en taxi o ambulància, s'abonarà la despesa justificada per factura o document similar. En tots dos casos s'haurà de detallar l'origen i la destinació del trajecte.

En el supòsit de desplaçament en taxi de persones residents en diferent localitat de la qual es presti l'assistència o reconeixement mèdic, es podrà abonar la despesa que ocasioni la permanència del taxi mentre dura la cita mèdica. Igualment es justificarà mitjançant factura la utilització d'ambulància, quan escaigui en els supòsits de compareixença a reconeixement mèdic.