CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Ámbit: Materials de formació

Formació

Què passa si trobes un treball quan estàs a l’atur…

Si estàs cobrant la prestació d’atur contributiva i trobes treball per compte aliè a temps complet, poden passar les següents coses:

– Que el nou treball duri menys de 360 dies (un any). Al tornar a estar en situació d’atur, pots tornar a cobrar el que quedi de la prestació que vas deixar de cobrar per a treballar.

– Que el nou treball duri més de 360 dies. Al tornar a estar en situació d’atur pots triar entre tornar a cobrar el que quedi de la prestació que cobraves abans de trobar l’ocupació, o cobrar la prestació derivada d’aquest últim treball. Si optes per la prestació anterior, les cotitzacions derivades del nou treball no podran ser computades per a obtenir l’altra prestació d’atur (les “perds”).

Exemple: Si et quedaven sis mesos de prestació, i obtens una ocupació d’un any, a l’acabar de treballar pots triar entre els sis mesos que et quedaven per cobrar, o els quatre que has reportat amb el nou any de cotitzacions. Si tries els sis anteriors, ja no podràs computar l’any de noves cotitzacions per a posteriors prestacions.

Si el treball per compte aliè que trobes és per temps parcial, pots triar:

Interrompre el cobrament de la prestació mentre et duri el nou treball i quan acabi:

a) Si el nou treball va durar menys d’un any, tornar a cobrar el que et quedava de la prestació anterior.

b) Si el nou treball va durar més d’un any triar entre cobrar el que et quedava de la prestació anterior o la nova prestació reportada per aquest treball. Les cotitzacions tingudes en compte per a reportar la prestació que no hagis triat ja no podràs computar-les per a cap prestació posterior.

Compatibilitzar el nou treball amb el cobrament de la prestació. En aquest cas, la teva prestació es reduirà en el mateix percentatge que el de la jornada de treball que realitzes sobre la normal.

Exemple: Si trobes un treball de mitja jornada (50 % de la jornada habitual en la teva empresa o sector), pots compatibilitzar-lo amb la prestació d’atur que estaves cobrant. Cobraries un 50% de la prestació d’atur que et correspon, i el que et paguessin de sou pel 50% de la jornada treballada.

Cal tenir en compte que per a poder cobrar qualsevol de les prestacions (tant la nova com l’anterior) cal estar en situació legal d’atur, és a dir, no haver perdut el treball (ni l’anterior ni el nou) per baixa voluntària, mutu acord o abandó de l’ocupació pel treballador, encara que sigui en període de prova.

Per a dirimir casos dubtosos o veure quines situacions estan dintre de la condició legal d’atur i quines no, pot consultar-se la web del Servei Públic d’Ocupació (www.redtrabaja.es)

Document elaborat per l’Institut de Ciències Econòmiques i de l’Autogestió (ICEA): www.iceautogestion.org

Llegir més »
Formació

“Com realitzar una Acció Directa Noviolenta (l’ADN), i no sucumbir en l’intent”

“Com realitzar una Acció Directa Noviolenta (l’ADN), i no sucumbir en l’intent”

“Taller per a treballar la por”

“El Pla d’Acció del Moviment (MAP): Una eina per analitzar l’avenç del vostre moviment”

Tres guies i unitats didàctiques per a tallers, elaborades i/o editades pel Grup Antimilitarista de Carabanchel i l’Assemblea Antimilitarista de Madrid, tremendament útils davant de l’evident evolució repressiva dels estats cap a qualsevol dissidència.

Llegir més »
Formació

La nova Reforma Laboral: més desregulació i precarització de les condicions de treball

L’anomenat Reial-Decret Llei 10/2010 de 16 de juny de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, té poc d’urgent i “conjuntural” i molt de paquet de mesures estructurals que busquen la reducció de costos per l’empresariat, retallant drets adquirits per les lluites obreres en l’últim segle.

Tot esperant que, en la seva tramitació com projecte de llei, els grups parlamentaris poguessin esmenar el seu contingut (i tot sembla indicar que, en cas de fer-lo, això serà en sentit encara més restrictiu dels drets laborals), les principals línies del decret del govern (d’aplicació immediata) serien:

– Abaratiment i facilitació de l’acomiadament: s’universalitza el denominat “contracte per al foment de la contractació indefinida” que té, com característica fonamental, que, en cas d’acomiadament objectiu declarat improcedent dóna dret al/la treballador/a a una indemnització de 33 dies per any treballat fins a un topall de 24 mensualitats, en lloc de la de 45 dies fins a 42 del contracte indefinit “ordinari”.

Fins ara, per a l’abonament d’aquesta indemnització era necessari que un jutge social declarés l’acomiadament improcedent, a partir d’ara el/la empresari/a podrà reconèixer la improcedència d’aquests acomiadaments en la pròpia carta d’acomiadament, perdent, per tant el/la treballador/a els salaris de tramitació del període que va des de l’efectivitat de l’acomiadament fins a la sentència (possibilitat que ja existia per a la indemnització de 45 dies per any).

Només estarien exclosos de poder realitzar aquest contracte treballadors homes d’entre 30 i 45 anys, quan no duguin tres mesos inscrits com demandants d’ocupació, no se’ls hagués extingit un contracte indefinit en els dos anys anteriors i haguessin tingut algun contracte que no fora de caràcter temporal en el mateix període. És a dir, un percentatge molt petit de la població treballadora.

Per a major reforçament de l’abaratiment de l’acomiadament, el Fons de Garantia Salarial (que fins a ara tenia com competència gairebé exclusiva el cobrir els salaris dels treballadors en supòsits d’insolvència empresarial) cobrirà 8 dies de treball per any treballat dels acomiadaments objectius (individuals o col·lectius) ja siguin declarats procedents o improcedents. Això és, per a l’empresari acomiadar a un treballador costarà 12 dies per a l’acomiadament objectiu procedent i 25 dies per a l’improcedent en el cas de contractes de foment de la contractació indefinida.

Aquest sistema es preveu com transitori, establint-se que, en el termini d’un any, començant a funcionar el dia 1 de gener de 2012, es constituirà un fons per acomiadament a partir de les cotitzacions socials (sense que es pugui augmentar la cotització patronal), implantant-se el denominat sistema austríac. És a dir, fer que detraccions del salari dels treballadors/es siguin les que paguin l’acomiadament.

Per si tot això fora poc, s’estableix que l’incompliment dels requisits formals no suposa la nul·litat de l’acomiadament objectiu, ni el que s’incompleixi el termini de preavís la improcedència del mateix. L’empresa ni tan sols haurà de complir formes legals per a acomiadar, de forma més barata, a un/una treballador/a.

D’altra banda la reforma incorpora a la llei els criteris de la jurisprudència per a realitzar un acomiadament (individual o col·lectiu) per causes econòmiques, ampliant-los. Només serà necessari, per a realitzar-lo procedentement (amb indemnització de 20 dies, 8 abonats per FOGASA), acreditar una situació econòmica negativa i que d’ells es dedueixi “mínimament” la raonabilitat de l’acomiadament.

– Debilitació de la negociació col·lectiva: s’estableix un període de quinze dies màxim (fins a ara era un mínim) per als períodes de consultes amb els representants dels treballadors en els supòsits de trasllats col·lectius i modificacions substancials de les condicions de treball. Fins ara, per a modificar les condicions salarials, de règim de treball a torns, sistema de remuneració i sistema de treball i rendiment previstes en Conveni Col·lectiu, era necessari arribar a un acord amb la representació dels/les treballadors/es. Des de la reforma, en aquests casos, l’empresari podrà sotmetre, en cas que no hi hagi acord, la controvèrsia als “mecanismes de solució de conflictes” previstos en el propi Conveni Col·lectiu, que, per al cas de les clàusules de despenjament salarial seran un contingut obligatori dels convenis. Quan no hi hagi representació en l’empresa, els treballadors podran delegar la mateixa, durant el període de consultes, en una comissió dels sindicats més representatius (els majoritaris). Es preveu la possibilitat de substituir el període de consultes per un arbitratge.

– Reduccions de jornada a costa de la Seguretat Social: s’estableix una mena de model “alemany”, on es podrà procedir (pel procediment d’ERO temporal) a reduir la jornada (entre un 10 i un 70 % de la mateixa), complementant-se la retribució que abona l’empresa a costa de l’atur al que tingui dret el/la reballador/a. La cotització de l’empresari durant aquests períodes es redueix fins al 50 o fins i tot 20 % de la seva quantia ordinària. És a dir, els fons de la Seguretat Social, que fa poc ens deien que no eren suficients per a garantir el sistema de pensions sobren per a flexibilitzar la jornada de treball en benefici de l’empresari.

– Privatització dels serveis d’ocupació: s’afegixen als ja existents serveis privats de col·locació sense ànim de lucre, altres empreses privades amb ànim de lucre, que “col·laborin” amb el SPEE (antic INEM) i que tinguin les seves mateixes competències, podent el treballador, fins i tot, perdre la seva prestació per atur de no comparèixer davant les mateixes al seu requeriment.

– Nova regulació de la contractació temporal: s’estableix una durada màxima dels contractes d’obra i servei determinats de 3 anys, sense que s’hagin especificat més en quines circumstàncies es pot utilitzar. S’eleva la indemnització per finalització d’obra de 8 a 12 dies per any treballat, però mentre que l’ampliació del contracte que dóna dret a una indemnització de 33 dies per improcedència és immediat, la pujada d’aquesta indemnització serà progressiva, augmentant-se un dia d’indemnització a l’any fins a arribar a 12 per als contractes que se celebrin a partir del 1 de gener de 2015 (igualant aquesta indemnització amb el cost per a l’empresari de portar a terme un acomiadament objectiu procedent).

S’àmplia el termini per a la signatura de contractes formatius de quatre a cinc anys després de la finalització de la formació específica per al lloc.

Comptat i debatut s’ha aprofitat la crisi financera internacional per a atorgar més capacitat de pressió a l’empresari mitjançant l’amenaça d’un acomiadament barat, incrementar la seva capacitat de modificar unilateralment les condicions de treball i reduir costos a costa dels fonsde la Seguretat Social.

Llegir més »
Acció Sindical

Document-guia sobre negociació col·lectiva

Seguint amb la difusió de materials d’utilitat per a l’acció sindical dels delegats i delegades de CGT, facilitem un document sobre negociació col·lectiva editat pel Sindicat Federal de Telefònica de la CGT, un material útil per a ser utilitzat de cara als processos de negociació col·lectiva en que ens veiem implicats i per a cursos de formació sindical.

Adjuntem el document sobre negociació col·lectiva.

Llegir més »
Formació

Materials formatius sobre comitès d’empresa, delegats de personal i actuació sindical a l’empresa

Us facilitem en documents adjunts uns materials formatius d’utilitat en el treball sindical a les empreses que porten a terme els comitès d’empresa i delegats de personal.

En concret, teniu en documents adjunts:

– El document editat per la CGT de Valladolid “COMPETENCIAS (DERECHOS) DE INFORMACIÓN, CONSULTA Y NEGOCIACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES (una herramienta para nuestra Acción Sindical en la empresa)”, i la seva traducció al català realitzada pel Sindicat de Banca de CGT Barcelona.

Llegir més »
Acció Sindical

Documents d’utilitat relacionats amb la Reforma Laboral 2010 aprovada pel govern i el parlament espanyols

En arxius adjunts us facilitem un seguit de documents d’utilitat relacionats amb la Reforma Laboral 2010, aprovada pel Consell de Ministres el passat 16 de juny, publicada en el BOE el 17 de juny, i amb correcció d’errors en el BOE del 18/06/2010. Va entrar totalment en vigor el dia 19/06/2010.

Els documents adjunts són els següents:

– RDL 10-2010, de Reforma Laboral 2010

– Anàlisi del RDL de Reforma Laboral 2010

– Quadre Comparatiu després de la Reforma Laboral 2010

– Nova Regulació del Contracte de Foment de la Contractació Indefinida

– Mesures de la Reforma Laboral 2010 que afecten a la Negociació Col·lectiva

– Les Empreses de Treball Temporal desprésde la Reforma Laboral 2010-06-20.

Llegir més »
Formació

Guia sobre les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social (MATMPSS)

Us facilitem en documents adjunts els materials preparats per la Secretaria de Salut Laboral de la CGT de Catalunya per a la Conferència de delegats i delegades de CGT Catalunya sobre salut laboral i negociació col·lectiva, una conferència centrada en l’actual marc jurídic de les Mútues Patronals que va tenir lloc el 15 d’abril de 2010 a Barcelona.

Aquests materials són la guia “Les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social (MATMPSS). PREGUNTES I RESPOSTES” i el power point sobre el marc legal de les MATEPSS preparat per a la conferència, uns materials que poden ser útilsper a tota la CGT de Catalunya.

Llegir més »
jpg_Imagen_sin_titulo_3.jpg
Formació

Llibre “25 Aniversari del Congrés d’Unificació (1984-2009)”

Una obra especial editada per la CGT, que recorre 25 anys d’autoorganització, victòries i derrotes, aliances i complicitats en el camí sempre inacabat de construir un sindicalisme llibertari, antiautoritari i transformador.

El llibre el podeu trobar en els diferents locals de la CGT o en el local del Comitè Confederal.

Extracte Introducció: “Anem a intentar recordar en aquestes pàgines els aspectes més importants del que ha estat la reconstrucció d’aquest projecte, les nostres iniciatives, els nostres debats, els nostres dubtes. Raons? Moltes, però sobretot transmetre la nostra història a la militància, als i les simpatitzants, als amics i amigues que lluiten amb nosaltres o ens miren amb estima, sense conèixer amb exactitud quins han estat els passos i, sobretot, quins han estat els motius i els camins seguits per a arribar fins a aquí.

Tenim molt recorregut, però queda molt per fer. Especialment conquistar el nostre objectiu finalista, el nostre anhel: el canvi social que faci possible una humanitat basada en la justícia i en la igualtat. Per a assolir-lo el nostre model sindical comporta de manera implícita una proposta de lluita per a aconseguir aquesta profunda transformació social transcendint l’estricte marc del « laboral ».

Intentant que CGT, aquesta organització que construïm amb el nostre esforç diari se sembli a aquesta societat a la que volem arribar. Aplicant els criteris i la lògica amb la qual pretenem desenvolupar el nostre futur model de societat. Sent coherents en la nostra quotidianitat amb el que diem voler ser algun dia.

En aquestes pàgines anem a intentar plasmar el que fins a ara no estava recollit: descriure i reflexar els aspectes i raons fonamentals de la nostra història, sobre els quals s’ha construït la nostra realitat actual, sense oblidar retre homenatge a aquests milers de dones i homes que de manera constant i silenciosa, sense medalles ni reconeixements han contribuït al desenvolupament del nostre projecte. Especialment a totes aquelles persones la tenacitat de les quals al llarg de la història, de les dècades de l’exili, de la presó i de la repressió, ens han servit de referència, de guia, d’exemple de dignitat i d’il·lusió.

Afrontem doncs aquesta mirada sobre el nostre passat recent i obrim les portes al futur, sense oblidar tot el bagatge que ens precedeix de lluites i experiències llibertàries durant més d’un segle de presència organitzada en aquestes terres ibèriques, i sent conscients que treballem per un futur en el qual els postulats d’igualtat, justícia i llibertat, han de ser els que acabin per definir la vida social.”

Llegir més »